Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

Na Varuha se je obrnila pobudnica zaradi neodzivnosti Inšpektorata RS za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP) na njene dopise. Varuh je na...

Več

 

Pobudničin primer glede nepravilno izvedenega odvoda dimnih plinov plinskih trošil v zidani dimnik s strani njenega spodnjega soseda v stanovanjski...

Več


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) so se zaradi več let trajajočih postopkov gradbene inšpekcije obrnili nezadovoljni prijavitelji. V enem izmed...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije ( Varuh) se je v zvezi s sporno odločitvijo gradbene inšpekcije obrnila pobudnica, ki je več organom...

Več

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je obravnaval več pobud, v katerih so pobudniki Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju:...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na lastno pobudo obravnaval problematiko močno povečanih koncentracij radona v prostorih Osnovne šole Črni vrh,...

Več

V Varuhovem letnem poročilu za leto 2008 smo predstavili primer, ki se nanaša na dolgoletno problematiko onesnaževanja, ki jo povzroča Železarna Ravne...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je glede uvedbe digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju obrnilo več kot...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel dopis Občine Logatec, s katerim je občina seznanila Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcijo...

Več

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanili, da ima na podlagi zakupne pogodbe s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike...

Več