Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Varuh je ugotovil, da Okrajno sodišče v Grosupljem sklepa o ustavitvi postopka izvršbe ni poslalo organizaciji za plačilni promet, ker za to ni dalo...

Več
Povzetek:

Negativni učinki epidemije covid-19 in v zvezi z njo sprejetih ukrepov za njeno preprečevanje ter zajezitev, se kažejo tudi pri obravnavanju različnih...

Več
Povzetek:

Redno izvajanje sodne oblasti je ob izrednih dogodkih (kot so naravne in druge hujše nesreče, večje epidemije ali podobni večji izredni dogodki) lahko...

Več
Povzetek:

Okrajno sodišče v Ljubljani je v predlogu za izvršbo navedlo napačne podatke o zakoniti zastopnici dolžnika po izvršilnem naslovu – pravnomočnem in...

Več
Povzetek:

Okoliščina, da sodišče sklepa, s katerim je bilo odločeno o predlogu stranke za izločitev sodnice, ni vročilo vsem strankam sodnega postopka, kljub...

Več

Če je neko sodno zadevo že mogoče opredeliti kot sodni zaostanek glede na določila Sodnega reda, o tem, ali je bila s tem prekršena tudi pravica do...


Pobudnik je Okrajnemu sodišču v Kranju očital dolgotrajnost nepravdnega postopka zaradi vrnitve poslovne sposobnosti v zadevi pod opr. št. N 110/2015,...


Pobudnik je Varuhu posredoval pobudo, v kateri je zatrjeval dolgotrajno odločanje Okrajnega sodišča v Kopru o ugovoru zoper sklep o izvršbi oziroma...


Pobudnik je zatrjeval pristranskost sodnice, ki je odločala v izvršilni zadevi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru. V tej zadevi je imel  kot...

Pobudnik je zoper sodbo Okrajnega sodišča v Žalcu, opr. št. P 109/2011 z dne 13. 7. 2011, vložil pritožbo. Menil je, da sodišče sodbe ne bi smelo...