Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost

Na Varuha človekovih pravic RS se je obrnila pobudnica, ki ji je center za socialno delo zavrnil vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči in...

Več

Varuh je obravnaval več pobud študentov, ki so se pritožili zaradi dolgotrajnega odločanja o pritožbah zoper odločbe pristojnih centrov za socialno...

Več

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel več pobud, v zvezi z (ne)priznanjem posebne olajšave za otroka na podlagi 2. točke prvega...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel stališče, da bi se morala nova višina osnovnega zneska minimalnega dohodka uveljaviti po uradni...

Več


Pobudnik navaja, da je zaposlen na lastni kmetiji. Pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se mu šteje zakonska fikcija, po kateri je njegov...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je več let opozarjal na neprimerno hospitalizacijo otrok, ki imajo težave v duševnem zdravju in so nameščeni v...

Več


Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je več pobudnikov seznanilo z ravnanjem (prakso) posameznih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki po prejemu...

Več

Pobudnica je bila direktorica Doma starejših občanov (DSO) v obdobju od leta 2010 do leta 2015. V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) z julija...

Več


Na Varuha se je obrnila pobudnica po tem, ko je že deset mesecev čakala na odločitev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...

Več

Kakšne posledice ima lahko dolgotrajno odločanje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) o pritožbah, kaže primer...

Več