Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Delovno razmerje

Povzetek:

Varuh ugotavlja, da je bila ureditev začasnega denarnega nadomestila iz 61.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na lastno pobudo obravnaval problematiko sistematičnih nepravilnosti pri poslovanju Ministrstva, konkretno...

Več
Kršitelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kršitev: 25. člen Ustave RS - Pravica do pravnega sredstva
Priporočilo: Vlada neučinkovito rešuje problematiko stalno naraščajočih zaostankov pri obravnavi pritožb na MDDSZEM. Kljub opozorilom Varuha se nekritično pridružuje stališču Ministrstva, da so razlogi izključno v pomanjkanju kadra. Čeprav se že več let povečuje število zaposlenih, ki pritožbe obravnavajo, število nerešenih pritožb zaskrbljujoče hitro narašča. S tem se nedoločenemu krogu upravičencev posledično krši tudi ustavno zagotovljena pravica do pravnega sredstva, ki ob odsotnosti odločitve pritožbenega organa v razumnem času povsem zgubi svoj pomen in smisel.
Povzetek:

IRSD je konkretni inšpekcijski postopek vodil neučinkovito, predvsem zaradi nestopnjevanja pritiska na delodajalca, kljub njegovemu evidentnemu...

Več


Pobudnik nas je opozoril na odločitev centra za socialno delo (Center), ki je pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev prihodke pomorščaka...

Več


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je na podlagi medijskih objav o kršenju pravic iz delovnega razmerja delavcem...

Več

Varuh je obravnaval več pobud, ki se nanašajo na nepravilnosti pri delovanju invalidskih podjetij. Ker smo zaznali porast števila prijav zoper...

Več


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je na Inšpektorat RS za delo (IRSD) podal prijavo zoper svojega delodajalca, invalidsko...

Več

Pobudnica je v pobudi Varuhu človekovih pravic (Varuh) navajala, da je bila zadnje tri mesece v letu 2013 zaposlena pri delodajalcu, kjer je bila...

Več

Pobudnik je v pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) navajal, da je tujec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter da je bil zaposlen v...

Več


Varuhu človekovih pravic RS je naslovil pobudo bivši uslužbenec Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Policije. Pobudniku je pogodba o zaposlitvi v...

Več