Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Kombinacija dolgoletnih sistemskih težav kot pokazatelj neučinkovitosti sistema okoljevarstvenega nadzora – II. del (MOP)

Kršitelj: Ministrstvo za okolje in prostor

Primer iz dela Varuha predstavlja nadaljnje Varuhove ugotovitve v zvezi s pobudo posameznice, ki se je na Varuha obrnila v zvezi z odzivom nadzornih organov glede številnih očitanih nepravilnosti v postopkih nadzora nad napravo, ki se nahaja v neposredni bližini njenega domovanja. V nadaljevanju Varuh prikaže postopanje Ministrstva za okolje in prostor in njegovo obravnavo pritožbe zoper odločbo gradbene inšpekcije v zvezi s stavbo, v kateri naj bi se nahajala sporna naprava. 

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je na podlagi 7. člena Zakona o varuhu človekovih pravic ugotovil, da je Ministrstvo za okolje in prostor kršilo načelo dobrega upravljanja s tem, da o pritožbi zoper odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor z dne 22. 10. 2019 ni odločilo v zakonsko predpisanem roku. MOP je potrebovalo več kot osem mesecev, da je o pritožbi odločilo, kar je nesprejemljivo. Varuh je zato predlagal, da MOP nadaljuje in tudi intenzivira potekajoče aktivnosti z namenom, da se v prihodnje dosledno preprečijo zamude pri odločanju o pritožbah, kot se je zgodila v konkretnem primeru.

Kot je Varuh pojasnil že v predhodno objavljenem primeru, se je med drugim seznanil z dlje časa potekajočim inšpekcijskim postopkom, ki ga je vodila Gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija (gradbena inšpekcija) glede postavitve pritlične stavbe, v kateri se nahaja po mnenju pobudnice sporna naprava, ki povzroča prekomeren hrup v okolju. Spomnimo, da je bila zadnja odločba pristojnega inšpektorja že drugič vrnjena na prvo stopnjo v ponovno odločanje, zoper v tretje izdano odločbo pa se je zavezanec ponovno pritožil. Ker se je v zvezi s postopkom reševanja pritožbe pojavil tudi očitek o dolgotrajnosti odločanja pristojnega Ministrstva za okolje in prostor (MOP), se je Varuh s poizvedbo obrnil tudi nanj.

Iz nadaljnje korespondence med Varuhom in MOP velja uvodoma povzeti, da je to potrdilo prejem pritožbe zoper zadnjo odločbo gradbenega inšpektorja, in sicer dne 5. 11. 2019. MOP je o pritožbi odločilo šele 7. 7. 2020 tako, da je z odločbo pritožbo zavezanca zavrnilo. Predmetni postopek naj bi se preselil na Upravno sodišče Republike Slovenije, postopek pred njim pa je po Varuhu znanih informacijah še v teku.

MOP je v svojem prvem odzivu skušalo pojasniti razloge za dolgotrajno odločanje. Te vidi predvsem v povečanem pripadu zadev in v kadrovskem primanjkljaju, zaradi česar nastajajo zaostanki oziroma zamude pri reševanju inšpekcijskih zadev glede spoštovanja zakonsko predpisanega roka. Navedlo je še, da so v teku dejavnosti za reševanje omenjene problematike in v svojem prvem odgovoru še dodalo, da pritožba sicer ne zadrži izvršitve izdane inšpekcijske odločbe.

Ob upoštevanju začetnih skopih pojasnil MOP je Varuh tako ugotovil, da je MOP o predmetni pritožbi odločalo kar osem mesecev, kar je označil kot nesprejemljivo. Povečan obseg dela in kadrovski primanjkljaj sta sicer objektivni okoliščini, ki lahko nastopita nenadno, se pa pričakuje, da organ v razumnem času sprejme vse potrebne organizacijske ukrepe s kratkoročnim ciljem čim krajših zaostankov ter dolgoročnim ciljem njihove popolne odprave. MOP je sicer sporočilo, da naj bi bile določene aktivnosti v teku, kar je Varuh lahko podprl zgolj na načelni ravni, vendar iz prvega odgovora ni bilo mogoče razbrati, kakšni konkretni ukrepi naj bi to bili. S tega vidika odgovor MOP Varuha ni prepričal, da intenzivnost teh »aktivnosti« tudi ustrezno naslavlja resno problematiko dolgotrajnega odločanja o pritožbah. Varuh je MOP tudi opozoril, da lahko bistvena prekoračitev roka glede na okoliščine posameznega primera privede poleg očitne kršitve načela dobrega upravljanja tudi do kršitve enakega varstva pravic. Dejstvo, da pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve, kot je navedlo MOP, ni relevantna z vidika problematike dolgotrajnosti odločanja drugostopenjskega organa, še posebej zaradi dolgotrajnosti tako inšpekcijskih kot izvršilnih postopkov pod pristojnostjo IRSOP, na katero Varuh pristojne organe, predvsem MOP, opozarja (žal še vedno neuspešno) že več kot 13 let, in predstavlja samostojno sistemsko problematiko. 

V svojem odzivnem poročilu na mnenje Varuha je MOP povzeto sporočilo, da je intenziviralo potekajoče aktivnosti z namenom, da se preprečijo zamude pri odločanju o pritožbah na področju gradbene inšpekcije. Navedlo je, da je v ta namen minister v skladu z 22.e členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju sprejel odločitev o povečanem obsegu dela ter s tem namenom z določenimi uslužbenci sklenil ustrezne dogovore za reševanje pritožbenih zadev iz navedenega področja.

Po Varuhovi oceni sporočen ukrep predstavlja zgolj kratkoročni »obliž« glede problematike dolgotrajnosti odločanja na drugi stopnji, ne more pa predstavljati dolgoročno vzdržne rešitve, ki bi v prihodnje preprečila tovrstne zaostanke. Njegove realne učinke bo po oceni Varuha mogoče meriti zgolj srednjeročno, zato Varuha, ob upoštevanju naraščanja pripada zadev, ki sodijo v pristojnost IRSOP, pristop MOP ni navdal s pretiranim optimizmom. Zaradi navedenega je zato posebej izrazil dodatno pričakovanje, da bo MOP v prihodnje z vso resnostjo poskrbelo za to, da do tovrstnih zaostankov ne pride več, tudi z intenziviranjem ukrepov, če se do sedaj izvedeni ukrepi v prihodnje izkažejo kot nezadostni. Pobudo smo tudi v tem delu šteli za utemeljeno. 17.1-10/2019

Natisni:

Sorodne novice

- Okolje in prostor
06.08.2021

Uvodoma Varuh pojasnjuje, da je obravnaval pobudo posameznice, ki se je nanj obrnila v zvezi z...

Več