Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh dosegel spremembo pri prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje upokojencev

Na osnovi obravnavanega primera je Varuh človekovih pravic ugotovil, da so pogoste težave pri obveznem zdravstvenem zavarovanju za tiste zavarovance, ki jim delovno razmerje preneha zaradi invalidske upokojitve. Delodajalec bi jih moral z dnem pravnomočnosti odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odjaviti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in o tem obvestiti zavod. Če delodajalec tega ne naredi, potem takšen posameznik ni prijavljen v obvezno zdravstveno zavarovanje. Smiselno podobno se dogaja pri prejemnikih denarnega nadomestila, ki se invalidsko upokojijo. Oboji ostanejo brez obveznega zdravstvenega zavarovanja. S takšnim ravnanjem so ogrožene njihove pravice do zdravstvenega varstva, zdravja in dostojanstva. Varuh je navedenemu zavodu predlagal uskladitev postopkov pridobitve pravice do pokojnine ter prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje, čemur je zavod sledil in o tem izdal posebno navodilo.

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval primer pobudnika, ki je bil invalidsko upokojen, odločba o tem je že postala pravnomočna. Delodajalec mu je prekinil delovno razmerje in ga z obrazcem M-2 odjavil iz zavarovanj, tudi iz zdravstvenega zavarovanja. Ker o tem naj ne bi dobil nobenega dokumenta ali odločbe, je pobudnik začel s poizvedovanjem in ugotovil, da naj ne bi bil več zdravstveno zavarovan. Bil je šokiran in zgrožen, da ni zagotovljenega avtomatskega prenosa podatkov. Pobudnik se je takoj zdravstveno zavaroval kot samoplačnik, od uslužbenke Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) pa je na dan pisanja Varuhu dobil zagotovilo, da bodo uredili njegovo obvezno zdravstveno zavarovanje.

Primer se je po več pismih in klicih na ZPIZ rešil. Vendar naj ne bi bil osamljen. Zato se je ob tem Varuhu zastavilo splošno vprašanje, kako je z obveznim zdravstvenim zavarovanjem upokojencev, za katere v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje ZPIZ. Morebitne težave in situacije, kot jo je navajal pobudnik, ko naj bi posamezniki po prekinitvi delovnega razmerja in odjavi podjetja iz zavarovanj ostali brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, so po mnenju Varuha nedopustne. Navedbe pobudnika je Varuh zato preveril pri ZPIZ.

ZPIZ je Varuhu pojasnil, da naj bi se za večino zavarovancev izpolnjevanje pogojev za priznanje pravice do pokojnine ugotavljalo že pred vložitvijo zahteve za priznanje pokojnine. Ti zavarovanci praviloma že pred izpolnitvijo pogojev in pred prenehanjem obveznega zavarovanje prejmejo odločbo o priznanju in odmeri pokojnine, ob izdaji te odločbe pa jih ZPIZ z dnem priznanja pravice do pokojnine prijavi tudi v obvezno zdravstveno zavarovanje. Podobno poteka prijava v zavarovanje tudi ob izdaji naloga za izplačilo akontacije pokojnine.

Le v primerih, ko niti odločbe niti naloga za izplačilo akontacije ni možno izdati pred prenehanjem delovnega razmerja, tudi ni možna prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje, o čemer ZPIZ seznani zavarovance. V praksi so to večinoma samostojni podjetniki posamezniki, ki pa pozneje dobijo vrnjen znesek plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja od upokojitve dalje.

Posebnosti glede obveznega zdravstvenega zavarovanja pa nastopijo pri uveljavljanju pravice do invalidske pokojnine, ko zavarovančevega delodajalca po izdaji odločbe o priznanju pravice do invalidske pokojnine ZPIZ seznani s pravnomočnostjo ter izvršljivostjo te odločbe, prav tako pa ga pozove, da z dnem pravnomočnosti delavca/zavarovanca odjavi iz zavarovanja. Šele ko delodajalec ali zavarovanec ZPIZ seznani o odjavi, zavarovanca ZPIZ takoj prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Na podlagi navedenega je Varuh ugotovil, da prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje ob upokojitvi ne poteka avtomatično po uradni dolžnosti, pač pa je v določenih situacijah obvezno zdravstveno zavarovanje pogojeno bodisi z aktivnostjo delodajalca bodisi delavca/zavarovanca. Tako se zaradi takšne ureditve lahko dogodi, da posamezniki šele ob obisku zdravnika spoznajo, da nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja. S tem pa so lahko prizadete njihove pravice do zdravstvene oskrbe, zdravja in osebnega dostojanstva.

Po mnenju Varuha mora biti zagotovljena kontinuiteta prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje tako, da za to poskrbi ZPIZ, ki je tudi zavezanec za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka za upokojence. Morebitno prelaganje te obveznosti na zavarovance, češ, naj si v tem vmesnem obdobju za čas od prenehanja delovnega razmerja do izdaje in pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do pokojnine uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje sami, je po mnenju Varuha neprimerno, še zlasti zaradi tega, ker si tako ZPIZ kot tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje in drugi nosilci oziroma izvajalci socialnih zavarovanj lahko in tudi morajo medsebojno izmenjavati podatke s pomočjo informacijske tehnologije.
Glede na navedeno je Varuh na ZPIZ naslovil predlog, da skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije uskladita postopke pridobitve pravice do pokojnine in obveznega zdravstvenega zavarovanja tako, da do opisanih situacij, ko bi delavec/zavarovanec, ki ga je delodajalec odjavil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi in upokojitve, ostal brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne bo prihajalo več. S tem bodo tudi ustvarjeni pogoji za spoštovanje pravic do zdravstvenega varstva, zdravja in posameznikovega dostojanstva.

S predlogom je Varuh uspel. ZPIZ je pripravil posebno navodilo, ki ureja prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje za primere pridobitve pravice do invalidske pokojnine za zaposlene ter za prejemnike denarnega nadomestila za brezposelne. ZPIZ je potrdilo o pravnomočnosti odločbe o ugotovljeni invalidnosti in o pridobitvi pravice do invalidske pokojnine dopolnil tako, da delodajalca in druge, ki jim to potrdilo pošlje, seznani, da bo ZPIZ naslednji dan po pravnomočnosti odločbe zavarovanca prijavil v obvezno zdravstveno zavarovanje kot uživalca invalidske pokojnine, kar strokovni delavec ZPIZ-a naredi z uporabo ustreznega obrazca M1. Istočasno s tem obvestilom tudi obvešča delodajalca, da mora s tem dnem delavca odjaviti iz obveznega zavarovanja.

Smiselno podobno pa je postopanje ZPIZ-a v primerih zavarovancev, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot prejemniki denarnega nadomestila po Zakonu o urejanju trga dela in so pri ZPIZ dobili pravico do invalidske pokojnine. Po omenjenem zakonu pravica do denarnega nadomestila preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o pridobitvi pravice do invalidske pokojnine. Skupaj s potrdilom o pravnomočnosti te odločbe bo ZPIZ na Zavod RS za zaposlovanje naslovil še obvestilo, da bo z naslednjim dnem po pravnomočnosti zavarovanec prijavljen v obvezno zdravstveno zavarovanje kot uživalec invalidske pokojnine ter da mora z dnem pravnomočnosti brezposelnega odjaviti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 9.1-27/2020

Natisni: