Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dopustnost izdaje začasne odločbe po 221. členu ZUP

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je že tri leta čakal na končno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod). Navajal je, da naj bi Zavod leta 2016 nehal izdajati končne odločbe nekdanjim zaposlenim pri XX, d.d., ker čaka na odločitev Delovnega in socialnega sodišča v konkretnem sporu, ki ga je sprožil eden od zavarovanec, kateremu Zavod pri odmeri pokojnine ni upošteval notranjega odkupa podjetja s strani zaposlenih in dobička, ki ga je delodajalec razdelil med zaposlene (ter od katerih naj bi bil obračunan tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

Varuh je na Zavod naslovil poizvedbo s pozivom, da se opredelijo do očitkov pobudnika. Zavod nam je odgovoril, da 'med Zavodom in dajalcem podatkov XX, d.d., obstaja spor glede višine osnov za leto 1991, ki so vštevne v pokojninsko osnovo in da se spor vodi pred pristojnim sodišče. Do odločitve le-tega Zavod zavarovancem oziroma zaposlenim družbe XX, d.d., izdaja začasne odločbe o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanje. Zavod bo po pravnomočno končanem sodnem postopku v najkrajšem možnem času izdal končne odločbe.'

Zavod smo opozorili, da se skladno z 221. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) začasna odločba izda, če je glede na okoliščine primera neogibno potrebno, da se pred koncem postopka izda odločba, s katero se začasno uredijo posamezna vprašanja ali razmerja, na podlagi podatkov, ki obstajajo takrat, ko se izda. V taki odločbi mora biti izrecno navedeno, da je začasna. Iz sodne prakse izhaja, da se začasna odločba izda, 'če je neogibno potrebno, da se pred koncem postopka izda odločba, s katero se začasno uredijo posamezna vprašanja in razmerja. Takšna odločba pa se izda na podlagi podatkov, ki obstajajo v času izdaje odločbe' (sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. IV U 7/2018-9 z dne 3. 4. 2018). Glede na navedeno dikcijo sodišča in namen izdaje začasne odločbe Varuh meni, da se začasna odločba lahko izda le, kadar je določeno razmerje nujno urediti pred izdajo končne odločbe, vendar za izdajo končne odločbe še ni v zadostni meri ugotovljeno dejansko stanje. Ni pa mogoče izdati začasne odločbe, ker pristojni odločevalec ne zna odgovoriti na zastavljeno pravno vprašanje (v konkretnem primeru: ali je treba notranji odkup podjetja s strani zaposlenih in dobiček, ki ga je delodajalec razdelil med zaposlene in od katerega so bili obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, upoštevati pri izračunu pokojninske osnove). 9.1-8/2019

 

Natisni: