Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zakonitost obdelave osebnih podatkov na poštah

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije se je obrnilo večje število oseb (13 pisno, 5 telefonsko) z vprašanjem, zakaj se morajo pri plačilu položnic z nizkimi zneski (večinoma pod 100 evrov) oziroma pri prevzemu paketov na Pošti Slovenije identificirati z osebno izkaznico in navesti še kraj rojstva.

Osebam, ki so se s temi vprašanji obračali na naš naslov, smo pojasnili, da je 26. 6. 2017 začela veljati Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev; da je zvezi z uveljavitvijo navedene Uredbe Urad RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: Urad) na svoji spletni strani 28. 6. 2017 objavil informacijo z naslovom »Izvajanje pregleda stranke pri zavezancih v primeru izvajanja transakcij do 1.000 eurov«; da gre iz navedene informacije Urada razumeti, da pri izvajanju določenih transakcij bankam in poštam ni treba opraviti pregleda stranke ter da Varuh skladno s 159. členom Ustave Republike Slovenije (URS) varuje človekove pravice in temeljne svoboščine v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil, Pošta Slovenije pa ne spada med prej omenjene organe, zato Varuh v razmerju do nje nima pooblastil. Ker Varuh na podlagi svojih pooblastil ne more obravnavati domnevno spornega ravnanja Pošte Slovenije, smo osebe, ki so zatrjevale nezakoniti poseg v varstvo osebnih podatkov, napotili na Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju: IP).

Glede na veliko število vprašanj, ki smo jih prejeli, se je tudi Varuh obrnil na IP s prošnjo za pojasnila o tem, ali so v zvezi z identifikacijo plačnikov položnic na Pošti Slovenije prejeli vprašanja oziroma prijave, ter kako so ukrepali. Na IP smo še naslovili predlog, da glede na aktualnost opisane problematike na spletni strani objaviti mnenja, pojasnila oziroma stališča o identifikaciji plačnikov položnic na Pošti Slovenije z vidika varstva osebnih podatkov (7. točka prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)).

IP nas je seznanil, da je tudi sam prejel že več vprašanj in prijav v zvezi z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov pri plačevanju položnic ter dostavi paketov z odkupnino pri Pošti Slovenije, zato je zoper njo po uradni dolžnosti uvedel postopek inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem ZVOP-1. IP je pojasnil, da lahko šele v konkretnem inšpekcijskem postopku ugotovi, ali Pošta Slovenije v konkretnih primerih, ki so bili posredovani IP, resnično neupravičeno oziroma nezakonito obdeluje osebne podatke posameznikov. IP je Varuhu sklepno sporočil, da je inšpekcijski postopek še v teku ter da bodo o zaključku in ugotovitvah inšpekcijskega nadzora obvestili tudi širšo javnost preko svoje spletne strani.

Po zaključku inšpekcijskega postopka je IP to tudi storil in svoji spletni strani objavil sporočilo za javnost za naslovom »Informacijski pooblaščenec v inšpekcijskem postopku ni ugotovil kršitev s strani Pošte Slovenije«. Ugotovili so, da ima Pošta Slovenije podlago za obdelavo osebnih podatkov strank v prej omenjeni Uredbi (EU) 2015/847. Po ugotovitvah IP identifikacija plačnika ni potrebna le, kadar stranka izvede plačilo z UPN nalogom, ki ima QR kodo z vsemi ustreznimi podatki (obrazec UPN QR) ali OCR vrstico in zneskom do vključno 1.000 EUR, ter v primeru plačil na račune proračunskih uporabnikov do vključno 1.000 EUR in pri pologu gotovine za pravne osebe v dnevno nočni trezor. 1.6-33/2017 in drugi

Natisni: