Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sodni postopki po Zakonu o duševnem zdravju v času epidemije

Na Varuha se s pobudami pogosto obračajo osebe, ki jim je skladno z Zakonom o duševnem zdravju (ZDZdr) omejena osebna svoboda in so na podlagi sodnih odločb nastanjene na oddelkih pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic oziroma na varovanih oddelkih socialno varstvenih zavodov.

Že v običajnih razmerah, ko sodišča v postopkih po ZDZdr odločajo na podlagi neposrednega stika s takšno osebo, ko sodnik osebo pred izdajo sklepa vidi in se z njo pogovori, imajo ti posamezniki zaradi svojih potreb pogosto težave z razumevanjem vlog posameznih udeležencev v postopku, zlasti pa svojih pravic in namena sodnega postopka. V trenutnih razmerah, ko potekajo naroki v nujnih zadevah (kamor sodijo tudi zadeve po ZDZdr) skladno z Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije[1] praviloma videokonferenčno, so stiske teh posameznikov še večje. Ob obravnavanju konkretne zadeve smo tako od pobudnice (glede katere je potekal postopek za podaljšanje zadržanja na oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice) izvedeli, da je bila zaslišana videokonferenčno, da je zato vse osebe, ki so sodelovale v postopku videla (le) na zaslonu, sama pa je bila v bolnišnici. Takrat je prvič videla tudi odvetnika, vsi udeleženci pa so imeli maske, zaradi česar je osebe težko razlikovala in razumela. Iz sklepa o podaljšanju zadržanja, ki nam ga je poslala, je bilo mogoče razbrati, da tudi izvedenec pobudnice ni pregledal osebno, ampak je vpogledal (le) v njeno zdravstveno dokumentacijo, klinični pregled pa je potekal videokonferenčno.

Varuh razume, da je času širjenja epidemije zaradi nevarnosti okužbe in velike smrtnosti v ranljivih skupinah prebivalstva dopustno in nujno sorazmerno omejiti določene pravice oseb, glede katerih potekajo postopki za podaljšanje zadržanja na oddelku pod posebnim nadzorom oziroma na varovanem oddelku. Zavedamo se tudi zahtevnosti položaja, v katerem so se znašli sodniki, ki odločajo v postopkih po ZDZdr, kot tudi odvetniki, katerih stranke so v primerih, ko gre za podaljšanje zadržanja na oddelkih pod posebnim nadzorom oziroma na varovanih oddelkih, že nastanjene na teh oddelkih.

Vrhovno sodišče RS in Odvetniško zbornico Slovenije smo ne glede na navedeno dodatno opozorili na posebno ranljivost oseb z motnjami v duševnem zdravju in na spoštovanje njihovih človekovih pravic, ter ju pozvali, da v trenutnih razmerah še posebej poskrbijo, da bodo te osebe v postopkih po Zakonu o duševnem zdravju razumele njihov položaj in njihove pravice.

Vrhovnemu sodišču RS smo predlagali, da sodišča, ki odločajo v postopkih po ZDZdr seznani z našim priporočilom, in s strani predsednika Vrhovnega sodišča tudi takoj prejeli informacijo, da je priporočilo posredoval nižjim sodiščem ter hkrati tudi sam priporočal posebno pozornost in spoštovanje dostojanstva pridržanih oseb pri videokonferenčnem izvajanju narokov. Tudi Odvetniški zbornici Slovenije smo predlagali, da s priporočilom Varuha seznani vse svoje člane, ki zastopajo osebe v sodnih postopkih po ZDZdr. 8.3–14/2020


[1] Uradni list RS, št. 165/20

 

 

Natisni: