Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Tudi Vlada naj odgovarja na dopise posameznikov

Kršitelj: Vlada RS
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Po mnenju Varuha je z vidika načela dobrega upravljanja tudi vlada dolžna poskrbeti za ustrezno odzivnost in komunikacijo v razmerju do državljanov, prav tako pa je dolžna obravnavati njihove pobude. Po izkušnjah Varuha vsebinski odgovor organa lahko marsikdaj prepreči nepotrebne nadaljnje zaplete, odsotnost tovrstnega pojasnila pa lahko krepi dvom v korektnost ravnanja oblastnega organa. Ravnanje kabineta predsednika vlade, ki s svojimi ugotovitvami kljub prošnji ni seznanil pobudnice, zato ni bilo povsem skladno z načelom dobrega upravljanja. Varuh jim je tako predlagal, da iz tega primera izhajajoča priporočila Varuha upoštevajo pri nadaljnjem delu. 

* * *

Pobudnica se je pisno obrnila na Kabinet predsednika vlade Republike Slovenije (KPV) zaradi po njenem mnenju diskriminatornega ravnanja Ministrstva za javno upravo (MJU). V odziv je prejela zgolj dopis KPV, v katerem je ta MJU prosil za informacije o zadevi. Ko po skoraj pol leta še vedno ni prejela drugega odziva, je prosila za pomoč Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh).

Varuh je KPV prosil za pojasnilo. Ta je v odgovoru Varuhu zavzel stališče, da so bila pisanja pobudnice obravnavana v skladu z zakonskimi pristojnostmi. KPV je glede na vsebino pisanja prosil MJU za opredelitev do navedb pobudnice. Po ponovnem pregledu zadeve je KPV ugotovil, da je MJU pojasnila posredoval le KPV, ne pa tudi pobudnici, zato so po prejemu poizvedbe Varuha na MJU posredovali dodatno zaprosilo za informacije o stanju zadeve.

MJU jih je seznanilo, da je od pobudnice prejelo več dopisov ter ji izdalo in posredovalo vsa dodatna pojasnila in potrdila. Državno odvetništvo je MJU seznanilo, da je pobudnica vložila odškodninski zahtevek. MJU je Državnemu odvetništvu posredovalo vso potrebno dokumentacijo za zastopanje Republike Slovenije v zadevi. KPV je dopis Varuhu zaključil z navedbo, da je zagotavljanje neodvisnosti institucij in dosledno spoštovanje načela delitve oblasti temelj delovanja pravne države. Vse morebitne nepravilnosti oziroma krivice se lahko odpravijo le v skladu s predpisi in ustreznimi pravnimi sredstvi. Predsednik Vlade Republike Slovenije in njegov kabinet se ne smeta vmešavati v konkretne postopke, ki sodijo v pristojnost posameznih upravnih organov oziroma sodišč. Iz pojasnil MJU je izhajalo, da je zadeva v izvensodni fazi pri Državnem odvetništvu, zato je KPV ocenilo, da so bila pisanja, ki jih je pobudnica naslovila na predsednika vlade in KPV, obravnavana primerno in skladno z njihovimi pristojnostmi.

Varuh je sicer sprejel pojasnila KPV glede same vsebine obravnave pisanj pobudnice, vendar pa hkrati meni, da bi bilo prav, da bi KPV o vsem navedenem v dopisu Varuhu sam neposredno seznanil tudi pobudnico. Z vidika načela dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) je namreč tudi vlada dolžna poskrbeti za ustrezno odzivnost in komunikacijo v razmerju do državljanov, prav tako pa je dolžna obravnavati njihove pobude. Po izkušnjah Varuha vsebinski odgovor organa lahko marsikdaj prepreči nepotrebne nadaljnje zaplete, odsotnost tovrstnega pojasnila pa lahko krepi dvom v korektnost ravnanja oblastnega organa.

Varuh je obravnavo pobude zaključil s stališčem, da ravnanje KPV, ki s svojimi ugotovitvami kljub prošnji ni seznanil pobudnice, ni bilo povsem skladno z načelom dobrega upravljanja. Varuh je KPV predlagal, da iz tega primera izhajajoča priporočila Varuha upošteva pri nadaljnjem delu. 10.2-1/2023

Natisni: