Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zamuda pri vročitvi sodnega sklepa je kršitev načela dobrega upravljanja

Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Pobudnik je navedel, da je 2. 7. 2018 v gospodarski pravdni zadevi opr. št. I Pg 294/2017 Okrožnega sodišča v Kranju podal predlog za izločitev razpravljajoče sodnice, o katerem pa še ni (bilo) odločeno. Na tej podlagi smo se s poizvedbo o časovnih okoliščinah obravnavanja predloga obrnili na predsednico Okrožnega sodišča v Kranju.

Predsednica Okrožnega sodišča v Kranju (predsednica sodišča) je sporočila, da je bilo o predlogu za izločitev sodnice v tej gospodarski pravdni zadevi odločeno s sklepom, opr. št. Su 645/2018 z dne 12. 7. 2018  (predsednica sodišča je predlog za izločitev sodnice zavrnila). Istega dne je bil sklep iz Su zadeve odpravljen v zadevo I Pg 294/2017. Z vpogledom v sodni spis, opr. št. I Pg 294/2017 je predsednica sodišča ugotovila, da je razpravljajoča sodnica 18. 7. 2018 izdala odredbo, da se navedeni sklep vroči strankam po pooblaščencih. Kot je bilo razvidno iz potrdila, je strojepiska, ki je izvrševala odredbo, sklep poslala le pooblaščenki tožeče stranke, ne pa tudi pooblaščenki tožene stranke, torej pooblaščenki pobudnika. Na tej podlagi je predsednica sodišča potrdila pobudnikovo trditev, da z odločitvijo o predlogu za izločitev sodnice ni (bil) seznanjen. Predsednica sodišča nas je ob tem tudi seznanila, da je na podlagi njene ugotovitve, sodeča sodnica že izdala odredbo o takojšnji vročitvi sklepa pobudniku kot toženi stranki in sicer po pooblaščenki.

Na podlagi podatkov, s katerimi smo razpolagali v zadevi, je bilo moč ugotoviti, da Okrožno sodišče v Kranju pri vročanju sklepa, s katerim je bilo odločeno o predlogu pobudnika za izločitev razpravljajoče sodnice, ni ravnalo dovolj skrbno, saj ga ni vročilo tudi njegovi pooblaščenki, ampak le pooblaščenki nasprotne stranke. Vročitev omenjenega sklepa je bila opravljena šele na podlagi ugotovitve, do katere je prišla predsednica sodišča na podlagi Varuhove poizvedbe. Ta se je izkazala za utemeljeno, zaradi česar smo šteli za utemeljeno tudi pobudnikovo pobudo v delu, ki se je nanašala na očitek o tem, da ni bil seznanjen z odločitvijo sodišča o predlogu za izločitev razpravljajoče sodnice.

Z namenom, da zagotovi skrbnejše ravnanje v podobnih primerih tudi prihodnje, smo s svojimi ugotovitvami seznanili tudi predsednico sodišča. Hkrati smo ob navedenem na podlagi razpoložljivih podatkov ugotovili tudi, da je pobudnik v zvezi z izdajo oziroma vročitvijo sklepa o predlogu za izločitev sodnice odreagiral zelo pozno, to je po skoraj letu dni odkar je vložil predlog za izločitev sodnice. Po presoji Varuha pa zaradi zamude pri vročitvi oziroma nevročitve sklepa o zavrnitvi njegovega predloga za izločitev, zanj ali njegov pravni položaj niso nastale nobene škodljive posledice. Prav tako je sodišče po tem, ko se je seznanilo, da sklep pooblaščenki pobudnika še ni bil vročen, odreagiralo in je odredilo njegovo takojšnjo vročitev. 15.3–84/2019

Natisni: