Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sodna taksa tudi v primeru uspeha z ugovorom zoper plačilni nalog?

Drugi odstavek 58. člena Zakona o prekrških (ZP-1) glede stroškov postopka v hitrem postopku odkazuje na smiselno uporabo določb tega zakona o rednem sodnem postopku, kolikor zakon ne določa drugače. Določba drugega odstavka 147. člen tega zakona, ki se nanaša na stroške postopka s pravnimi sredstvi pa določa, da se sodna taksa ne določi, če je bilo z odločbo višjega sodišča odločeno v celoti ali deloma v obdolženčevo korist. Kršitelj, ki (delno) uspe z ugovorom zoper plačilni nalog, zato ne plača sodne takse.

Pobudnik je uspel z vloženim ugovorom zoper plačilni nalog prekrškovnega organa Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina z dne 30. 1. 2018, št. 009016, saj se je očitana kršitev drugače pravno opredelila in je bilo v odločbi o prekršku z dne 15. 3. 2018, številka: Pn2243-24/2018 (009016) odločeno, da je odgovoren za prekršek, za katerega je določena nižja globa, pa vendar je moral plačati sodno takso. Poudaril je, da bi bilo zanj enostavnejše, če bi takoj plačal polovično globo, čeprav je bila ta nepravilno izrečena. Čutil se je tudi odškodovanega, ker je bil primoran podati ugovor zaradi napačne odločitve redarja, kljub temu pa mu je prekrškovni organ naložil še plačilo sodne takse.

V konkretnem primeru je kršitelj zoper izdani plačilni nalog vložil ugovor in z njim (deloma) uspel. Prekrškovni organ smo opozorili, da se ugovor po našem stališču šteje kot pravno sredstvo v postopku o prekršku. Kršitelju je bilo z odločbo prekrškovnega organa očitno odločeno (deloma) v njegovo korist in vendar so mu bili kljub temu naloženi stroški postopka (sodna taksa). Prekrškovni organ smo zato zaprosili za utemeljitev pravne podlage za naloženo plačila sodne takse.

V odzivu na to naše posredovanje je prekrškovni organ pojasnil, da odločitev v tej zadevi še ni pravnomočna, ker je bilo s strani pobudnika pravočasno vloženo pravno sredstvo. Napovedal je, da bo v postopku s pravnim sredstvom prekrškovi organ izvedel preizkus po 62. členu ZP-1 in če bodo ugotovljene kršitve materialnih določb, bo organ skladno s 63. členom ZP-1 temu ustrezno tudi odločil.

Pobudnik nam je nato sporočil, da mu je prekrškovni organ izdal novo odločbo o prekršku, s katero je prej izdano odločbo o prekršku odpravil v delu, ki se je nanašala na v pobudi Varuhu izpostavljeno plačilo sodne takse. Pri tem je ugotavljal, da je k temu pripomoglo tudi naše posredovanje, ki ga zato štejemo za uspešno, njegovo pobudo pa za utemeljeno. 15.5-9/2018

Natisni: