Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Z izvršbo nad občino, ki ne želi izplačati subvencije najemnin

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik in nas seznanil z odločbo Centra za socialno delo (CSD) s katero je bilo odločeno, da je pobudnik upravičen do subvencionirane tržne najemnine za stanovanje, v katerem biva s številčno družino. Subvencijo bi morala izplačati občina, na območju katere prebiva pobudnik z družino. Pobudnik je zatrjeval, da občina obveznosti iz omenjene odločbe CSD-ja ne izpolnjuje, zaradi česar naj bi njegovi številčni družini že grozila deložacija.

Med obravnavo pobude smo  ugotovili, da občina dejansko ne izpolnjuje obveznosti iz odločbe CSD, čeprav je odločba že izvršljiva. Občina se z izdano odločbo namreč ni strinjala, kar je sicer izrazila že v predhodnem mnenju in hkrati ugovarjala tako višini subvencije, kot tudi upravičenosti do subvencionirane najemnine.

CSD nam je glede svojih aktivnosti pojasnil, da nima nobene pravne podlage, da bi lahko kakorkoli ukrepal proti občini, ki ne želi izplačati subvencije najemnine. Seznanili smo jih, da se z navedenim ne moremo strinjati, saj iz pojasnil, ki smo jih sicer v eni drugi zadevi prejeli s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) izhaja, da je CSD dolžan na predlog stranke podati predlog za izvršbo na Finančno upravo RS (FURS) oziroma tovrstni predlog vnesti v aplikacijo e-izvršbe. Na vse omenjeno smo opozorili CSD.  

V dodatnem odgovoru nam je CSD pojasnil, da so po naši intervenciji s strani MDDSZ dobili navodilo, da mora organ, ki je izdal odločbo, podati predlog za izvršbo na FURS. CSD je še dodal, da bo glede na novo navodilo MDDSZ tako začel postopek izvršbe v skladu z zakonom.

Glede na vse navedeno ugotavljamo, da je bila pobuda Varuhu utemeljena, naše posredovanje pa uspešno, saj je CSD očitno šele na podlagi naše intervencije začel postopek izvršbe. 9.2-7/2015

Natisni: