Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Občina Grosuplje ni izvršila izvršljive odločbe


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik. Navajal je težave pri uveljavljanju pravice do subvencionirane tržne najemnine. Občina Grosuplje mu namreč naj ne bi izplačevala subvencije. Iz pobudnikove vloge je med drugim izhajalo, da je Center za socialno delo Grosuplje (CSD Grosuplje) dne 11.02.2013 izdal odločbo, da je pobudnik upravičen do subvencionirane tržne najemnine v višini 191,77 EUR mesečno za čas od dne 01.02.2013 do dne 31.01.2014. Občina Grosuplje s pritožbo zoper to odločbo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ni uspela. Ne glede na navedeno bi morala Občina Grosuplje subvencionirano tržno najemnino nakazovati pobudniku od dne odpreme  prvostopne odločbe, saj pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršljivosti, česar pa občina ni naredila. Menila je namreč, da subvencionirana tržna najemnina pobudniku ne pripada, ker naj bi živel v nelegalno zgrajenem stanovanju. V zadevi se je pobudnik med drugim dne 07.08.2013 obrnili tudi na CSD Grosuplje in terjal, da CSD Grosuplje pri pristojnem organu vloži predlog za izvršbo predmetne odločbe, vendar naj bi le-ta doslej tega predloga še ne podal.

CSD Grosuplje in Občino Grosuplje smo zaprosili za pojasnila.

Iz odgovora CSD Grosuplje je med drugim izhajalo, da je imel CSD Grosuplje z vložitvijo predloga za izvršbo v obravnavni zadevi vsebinske in tehnične težave povezane z aplikacijo e-izvršbe pri Carinski upravi Republike Slovenije (CURS) preko katere se vlagajo izvršilni predlogi v elektronski obliki. Sprva namreč ta aplikacija ni omogočala vnosa tovrstne terjatve, kar je bilo odpravljeno z Dogovorom o sodelovanju v postopkih davčne izvršbe sklenjenim med MDDSZEM ter CURS z dne 13.02.2014. Naknadno so se težave pojavile tudi pri vpisu upnika v to aplikacijo, saj je sistem kot le-tega določal MDDSZEM in ne upravičenca, pobudnika. Dne 28.02.2014 je CSD Grosuplje predlog za izvršbo vnesel v aplikacijo e-izvršbe. CSD Grosuplje smo podali naše mnenje, da je bil postopek vložitve predloga za izvršbo predolgotrajen, ne glede na njihova prizadevanja za odpravo tehničnih in vsebinskih pomanjkljivosti elektronske aplikacije. Pobudnik je namreč pri CSD Grosuplje podal zahtevek za vložitev predloga za izvršbo dne 07.08.2013. Predlog je CSD Grosuplje vložil dne 28.02.2014, torej po šestih mesecih od podane zahteve. V obravnavni zadevi gre za socialni prejemek, ki terja takojšnje ukrepanje, saj se z odlaganjem zgolj povečuje socialna stiska prejemnikov teh subvencij. Sklicevanje na "tehnične težave" v tovrstnih zadevah ne more biti opravičljiv razlog za dolgotrajnost postopka.

Iz odgovora Občine Grosuplje je izhajalo, da je Občina Grosuplje v predmetni zadevi sprožila upravni spor, ker naj bi bilo o subvenciji najemnine odločeno na podlagi neustreznih dokumentov in ugotovljeno napačno dejansko stanje. Postopek pred Upravnim sodiščem RS pa je še v teku. Z odgovorom Občine Grosuplje se Varuh ne strinja. V skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) namreč pritožba zoper odločbo CSD Grosuplje o subvencionirani tržni najemnini ne zadrži izvršitve. Menimo, da ravna Občina Grosuplje torej v obravnavni zadevi protipravno, ko pobudniku ne izplačuje, z odločbo priznane, subvencije najemnine. Pritožba, kar vključuje tudi morebitna nadaljnja pravna sredstva, namreč ne zadrži izvršitve odločbe centra za socialno delo. Županu Občine Grosuplje smo predlagali, da Občina Grosuplje pobudniku takoj v celoti izplača njegovo terjatev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi in mu povrne tudi morebitno škodo, ki mu je v zvezi z obravnavno zadevo nastala.

Prejeli smo odgovor, da Občina Grosuplje ne sprejema našega mnenja in predloga ter smiselno vztraja pri že podanem stališču, da gre v obravnavnem primeru za nelegalno gradnjo, kar bi moral CSD Grosuplje upoštevati  pri odločanju o subvencioniranju tržne najemnine oziroma bo o tem odločeno v upravnem sporu pred Upravnim sodiščem RS, ki je še v teku. Zato smo župana Občine Grosuplje ponovno opozorili, da v skladu z ZUPJS pritožba zoper tovrstne odločbe ne zadrži izvršitve, posledično čemur Občina Grosuplje z neizvršitvijo predmetne odločbe vztraja in vzdržuje nezakonito stanje. Ponovno smo predlagali, da Občina Grosuplje pobudniku v obravnavni zadevi takoj v celoti izplača njegovo terjatev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi in mu povrne tudi morebitno škodo, ki mu je v zvezi z obravnavno zadevo nastala. Prejeli smo pojasnilo, da je Občina Grosuplje v celoti poravnala pobudnikovo terjatev.

Odgovor Občine Grosuplje je bil zavajajoč, saj je iz njega zgolj izhajalo, da je Občina Grosuplje pobudniku v celoti poravnala njegovo terjatev iz naslova subvencije za tržno najemnino. V vmesnem času se je namreč na Varuha ponovno obrnil pobudnik, ki je zatrjeval, da predmetnega zneska še ni prejel. Slednje pa je Varuha napotovalo na zaključek, da Občina Grosuplje v obravnavni zadevi ni ravnala v skladu z našim predlogom in dolgovani znesek prostovoljno poravnala, temveč je bil zasežen v izvršilnem postopku, ki je bil uveden. Navedeno nam je v pismu tudi potrdil župan Občine Grosuplje.

Pobuda je bila utemeljena. 9.2-8/2014

Natisni: