Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neizvršitev pravnomočne sodne odločbe ne krepi zaupanja v pravo in pravno varnost

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica zaradi neizpolnitve obveznosti, ki je za Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) izhajala iz pravnomočne in izvršljive sodbe delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani (opr. št. I Pd 1874/2008 z dne 30. 9. 2008) v zvezi s sodbo višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani (opr. št. Pdp 1546/2008 z dne 21. 1. 2009). RRA LUR je neizvršitev sodne odločbe utemeljevala z vloženo revizijo, o kateri Vrhovno sodišče RS še ni odločilo.

V posredovanju pri Mestni občini Ljubljana (MOL) kot ustanoviteljici RRA LUR smo opozorili na obveznost spoštovanja pravnomočnih sodnih odločb, ki zavezuje tako fizične kot pravne osebe, pri čemer izvršitve pravnomočne sodne odločbe ne more ovirati odločitev drugega organa. MOLkot ustanoviteljici RRA LUR smo predlagali, naj sprejme vse ustrezne ukrepe za zagotovitev izpolnitve obveznosti, kot izhaja za RRA LUR iz pravnomočne sodne odločbe. MOL je pojasnila, da prek ustanoviteljskih pravic neposredno ne upravlja organizacij, katerih ustanoviteljica je, saj imajo te lastni upravljavski sistem. To pojasnilo smo sprejeli, upoštevajoč, da je mogoče v primeru neprostovoljne izpolnitve obveznosti, kot izhaja iz pravnomočne sodne odločbe, prisilno izpolnitev doseči le v sodnem izvršilnem postopku. Tega je pobudnica tudi začela med postopkom obravnave njene pobude pri Varuhu.

Zavračanje prostovoljne izvršitve dosojene obveznosti povzroča dodatno delo sodišč in finančno dodatno obremenjuje zavezanca za plačilo s stroški zamudnih obresti in stroški izvršilnega postopka. Razumeli smo skrb RRA LUR, da bi se v primeru (zanjo) uspešne revizije lahko zastavilo vprašanje, kako bo druga stranka vrnila prejeto obveznost. Vendar pa takšna ravnanja, še posebej če so zavezanci za izpolnitev pravnomočne in izvršljive sodne odločbe državni organi, organi lokalnih skupnosti oziroma nosilci javnih pooblastil, ne utrjujejo zaupanja v pravo in pravno varnost nasploh. Zato smo pobudo šteli za utemeljeno. 6.5-16/2009

Natisni: