Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nakup nepremičnine v Sloveniji

Pobudnik je makedonski državljan, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, kjer je tudi zaposlen za nedoločen čas. V banki v Sloveniji ima sklenjeno stanovanjsko varčevalno pogodbo. Pred kratkim je izvedel, da kot tujec v Sloveniji ne more kupiti nepremičnine. Za podrobnejše informacije se je po telefonu obrnil na Ministrstvo za pravosodje (MP). Dobil je pojasnilo, da mora med Republiko Slovenijo in Makedonijo obstajati vzajemnost, da bi kot tujec lahko kupil nepremičnino v Sloveniji. Meni, da to ni pošteno, saj živi in dela v Sloveniji.

Pobudniku smo pojasnili, da veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji jasno določa, kdaj tujec lahko kupi nepremičnino v Sloveniji. Obrazložili smo mu, da Ustava Republike Slovenije določa, da tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor. Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza) ureja način in postopek ugotavljanja vzajemnosti kot pogoja za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji. Za ugotavljanje vzajemnosti je pristojno MP, ki o obstoju vzajemnosti odloči z odločbo. Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah (ZPPLPKEU) določa načine in pogoje za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah v Republiki Sloveniji, če mednarodna pogodba ne določa drugače.

V zadevi glede na razpoložljive podatke nismo zaznali kršitev človekovih pravic in svoboščin, ki bi jih storili državni organi. Pobudniku smo svetovali, naj se obrne na Vlado Republike Slovenije ali Makedonije in jih zaprosi za informacijo o tem, ali se oziroma kako se odvijajo dogovori o vzajemnosti. 5.2-1/2008

Natisni: