Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Inšpekcijske obveznosti v okviru preventivnega delovanja

Na Varuha se je obrnila pobudnica zaradi neodzivnosti Inšpektorata RS za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP) na njene dopise. Varuh je na podlagi opravljene poizvedbe in poziva IRSOP ugotovil, da je pobuda utemeljena. Iz predložene dokumentacije je izhajalo, da je IRSOP, OE Ljubljana, na dopis pobudnice z dne 21. 12. 2016 odgovoril šele 14. 3. 2017 z dopisom št. 06121-175/2017-5. To je skoraj tri mesece po prejemu odstopljenega dopisa s strani »Sedeža IRSOP«, ki je dopis pobudnice dne 22. 12. 2016 preposlalo v obravnavo IRSOP, OE Ljubljana.

Ker to pomeni prekoračitev roka, ki izhaja iz 18. člena Uredbe o upravnem poslovanju, je Varuh zaključil, da je IRSOP v zadevi prekršil načelo dobrega upravljanja, kot ga določa 3. člen Zakona o varuhu človekovih pravic.

IRSOP smo nadalje tudi opomnili na 33. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru (v nadaljevanju: ZIN), ki inšpekcijam nalaga: »da s ciljem preventivnega ukrepanja odgovarjajo na pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki se nanašajo na delovanje inšpekcije, preko medijev obveščajo javnost o ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov in na druge načine delujejo v smislu osveščanja javnosti.«

Slednje pomeni, da inšpektorji pri svojem delu, poleg represivnih ukrepov, ki jih inšpektorji sprejemajo za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, delujejo tudi preventivno. Določba 33. člena ZIN nalaga inšpekciji, da mora obravnavati vse pisne zahtevke in nanje odgovoriti v skladu s predpisi, ki jih nadzoruje, torej podati tudi pojasnila o veljavni zakonodaji. Če inšpekcija prejme vprašanja, ki se nanašajo na predpise, za katere ni pristojna, jih mora brez odlašanja poslati pristojnemu organu in o tem obvestiti stranko (tako tudi v: Bojan Bugarič et al.: Komentar zakonov s področja uprave, Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2004, str. 921-931).

Varuh je zato presodil, da trditev IRSOP, da niso pristojni za razlago predpisov, ni v skladu z namenom, ki ga zasleduje 33. člen ZIN. Zato tudi pojasnila IRSOP, ki so jih v konkretni zadevi podali pobudnici, v tem delu niso ustrezna in so v nasprotju z inšpekcijskimi obveznostmi, kot jih narekuje veljavna zakonodaja.  

Upoštevajoč vse navedeno je Varuh hkrati pozval IRSOP, naj dopise pošiljateljev dosledneje obravnava v okviru svojih pristojnosti in skladno s pooblastili, ki izhajajo iz zavezujočih predpisov delovnega področja IRSOP. 7.0-7/2017


Natisni: