Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izvršilna zadeva gradbene inšpekcije na 1000. mestu za izvršitev


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) so se zaradi več let trajajočih postopkov gradbene inšpekcije obrnili nezadovoljni prijavitelji. V enem izmed primerov je od odločbe gradbene inšpekcije o ustavitvi gradnje in odstranitvi objektov minilo kar dvanajst, v drugem primeru pa sedem let.

Varuh je na Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) naslovil poizvedbo glede časovnih okoliščin oziroma razlogov, da izpostavljeni postopki še niso zaključeni. Prejeli smo pojasnila, da po sistemu prioritet za razvrščanje nobena od zadev ni uvrščena na prednostni seznam. Še več, na podlagi prioritet dela gradbenih inšpektorjev pri izvršilnih postopkih informacijski sistem INSPIS samodejno ustvari seznam izvršilnih postopkov, ki si sledijo od najvišjega ranga do najnižjega ranga. Seznam vseh izvršilnih postopkov se za tekoče koledarsko leto natisne na 10. januarja. Izvršba pride na vrsto, ko je uvrščena od 1. do vključno 100. mesta na seznamu izvršilnih postopkov za tekoče leto, razen nevarnih gradenj, ki jih zaradi splošne nevarnosti ni mogoče odlašati. Ena izmed zadev, v zvezi s katero smo opravili poizvedbo, naj bi bila na primer na seznamu izvršilnih postopkov za leto 2016 uvrščena preko 1.000 mesta od vseh uvrščenih izvršilnih zadev. V začetku naslednjega leta bo sistem ponovno ustvaril nov seznam (upoštevajoč nov pripad zadev itd.), zato prihodnjih dejanj v zvezi z uvrstitvijo navedene in ostalih zadev IRSOP ne more napovedati.

Čeprav se je tudi Varuh zavzemal za vzpostavitev prioritet obravnave prejetih prijav in že začetih postopkov gradbene inšpekcije, pa žal zaznava, da sta preglednost in učinkovitost obstoječega sistema vprašljivi. Kot izhaja iz prejetih pobud, se neprioritetne zadeve rešujejo nerazumno dolgo. Navedeno tematiko smo zato izpostavili na srečanju z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen, ki je bilo na sedežu Varuha 14. 7. 2016. Poudarili smo, da se zaradi takšne dinamike reševanja zadev pojavlja dvom o transparentnosti in nepristranskosti odločanja ter ponovno izrazili stališče, da bi moral biti prioritetni način obravnave za zadostitev načelom objektivnosti, javnosti in preglednosti dela inšpekcije vnaprej določno opredeljen v predpisu in tudi javno objavljen. Opozorili smo še, da gre pri inšpekcijskih postopkih tudi za javni interes.

Ministrica je pojasnila, da sama vidi rešitev v prihajajoči spremembi zakonodaje v smislu, da bi bilo vsak začetek gradnje treba prijaviti na IRSOP. Za primere, ki so trenutno v reševanju, pa boljše rešitve ne vidi.

Varuh takšnih pojasnil ne more sprejeti, zato smo prejete pobude šteli za utemeljene. 5.7-16/2016

Natisni: