Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neskrbno ravnanje Ministrstva za okolje v zvezi s prijavo nevarnosti zastrupitve z CO – MOP

Kršitelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Poročali smo že o primeru pobudnice o nepravilno izvedenem odvodu dimnih plinov plinskih trošil v zidani dimnik s strani njenega spodnjega soseda v stanovanjski hiši, zaradi česar naj bi pri pobudnici obstajala nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom (CO). Izpostavili smo tudi že ne dovolj strokovno in ne dovolj skrbno ravnanje izvajalca dimnikarske službe Energetski servis d.o.o. (ES d.o.o.) ter takratne Inšpekcije za okolje in naravo (ION) pri Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje (IKO), sedaj Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP). Tokrat se omejujemo na ravnanje takratnega Sektorja za javne službe varstva okolja (SJSVO), sedaj Sektorja za okolje in podnebne spremembe (SOPS) pri Direktoratu za okolje Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

SOPS smo zaprosili, da nam poda poročilo o zadevi. Direktorat za okolje nam je odgovor posredoval šele na naše drugo zaprosilo in po opozorilu danem ministrici za okolje in prostor. Odgovor Direktorata za okolje je bil vsebinsko pomanjkljiv in tudi posplošen, saj ni vseboval konkretiziranih podatkov. Med drugim je Direktorat za okolje navedel, da je s »t.i. dimnikarskim soglasjem« mišljen prvi pregled kurilne naprave kot predpogoj za vpis le-te v evidence in ugotovil, da »Podjetje očitno ni vzpostavilo celovite evidence kurilnih naprav, zato evidenco dopolnjuje in vpisuje kurilne naprave v evidence na podlagi opravljenega prvega pregleda.»

Glede na pomanjkljivo stanje zadeve, ki nam jo je predstavil Direktorat za okolje in glede na Varuhove dotedanje ugotovitve o nepravilnostih ES d.o.o. smo Direktoratu za okolje posredovali mnenje, da SOPS v obravnavni zadevi ni ravnal dovolj skrbno, saj ni raziskal pravega stanja zadeve, kar je njegova dolžnost. Med drugim ga je k temu pozvalo že »dimnikarsko soglasje«, kot pravno nedefiniran pojem. Varuh je MOP-u predlagal, da zadevo ponovno celostno in natančno prouči, ugotovi pravo in dejansko stanje stvari in ob ugotovljenih nepravilnostih sprejme tudi potrebne ukrepe.

Direktorat za okolje nam je pojasnil, da strokovnega nadzora nad ES d.o.o. niso izvedli, saj ni obstajala nevarnost za okolje, za zdravje in življenje ljudi ter za njihovo premoženje. Ravnanje ES d.o.o. v obravnavni zadevi so ocenili za skrbno, kljub nepravilnostim, ki so jih pri njem tudi sami ugotovili, kot npr., da »dimnikarsko soglasje« v žargonu izvajalcev dimnikarske službe pomeni prvi pregled kurilne naprave in, da je taka zahteva ES d.o.o. najverjetneje neutemeljena. Hkrati je MOP tudi pojasnil, da koncesionar na stari, več let delujoči napravi ne more opraviti prvega pregleda.

Varuh je Direktorat za okolje med drugim opozoril, da je prav »dimnikarsko soglasje« povzročilo zmedo tako pri pobudnici, spodnjem sosedu in inšpektoratih, ki so zadevo obravnavali. Zadeva je namreč takrat potekala že več kot leto dni prav zaradi »dimnikarskega soglasja«. Zato je Varuh MOP ponovno izpostavil že ugotovljene nepravilnosti ES d.o.o. in ga opozoril na določena ključna vprašanja, ki so bila v zadevi še neraziskana.  Sklicevanje MOP, da strokovnega nadzora ni opravilo, ker ni obstajala nevarnost za okolje, za zdravje in življenje ljudi ter za njihovo premoženje je Varuh štel za brezpredmetno, saj v skladu z drugim odstavkom 39. a člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uredba) MOP v okviru strokovnega nadzora nadzira, ali posamezen izvajalec opravlja storitve in druge naloge dimnikarske službe na način, kot je to določeno s predpisi in pravili stroke, tako da je zagotovljena kvaliteta opravljenih storitev in drugih nalog. Varuh je MOP ponovno predlagal, da opravi nadzor nad ravnanjem ES d.o.o. v obravnavni zadevi in ob ugotovljenih nepravilnostih sprejme tudi potrebne ukrepe.

MOP vnovičnemu predlogu Varuha ni sledilo. Strokovni nadzor nad ES d.o.o. je MOP uvedlo šele po skupnem sestanku na sedežu Varuha, in sicer dne 01.06.2015. Varuh je MOP večkrat zaprosil za pojasnila glede stanja postopka, vendar le-ta do konca meseca marca 2016 še ni bil končan.

Če spregledamo dejstvo, da je bil Direktorat za okolje z zadevi seznanjen vsaj že dne 27.01.2014 in je bil postopek strokovnega nadzora uveden dne 01.06.2015, je trajal postopek že od tega datuma dalje skoraj deset mesecev, kar je nesprejemljivo. Zato je Varuh Direktoratu za okolje posredoval mnenje, da traja postopek strokovnega nadzora v konkretni zadevi nerazumno dolgo.

Varuh že od leta 2008 dalje v vsakem letnem poročilu opozarja na problematiko pomanjkljivega strokovnega nadzora nad izvajalci dimnikarske službe. Na podlagi prejetih pojasnil Direktorata za okolje je lahko Varuh glede tozadevne problematike na splošno ugotovil, da so bili od leta 2011, torej v skoraj petih letih, opravljeni zgolj trije strokovni nadzori, od leta 2008 dalje pa je MOP izvedlo skupaj sedem strokovnih nadzorov nad pravilnim ali strokovnim ravnanjem izvajalca dimnikarske službe, kjer ministrstvo nadzira, ali posamezen izvajalec opravlja storitve in druge naloge dimnikarske službe na način, kot je to določeno s predpisi in pravili stroke, tako da je zagotovljena kvaliteta opravljenih storitev in drugih nalog. Nepravilnosti so bile ugotovljene v enem izmed teh postopkov. Navedeno je zgolj dodatno potrdilo mnenje Varuha o pomanjkljivem učinkovitem strokovnem nadzoru nad pravilnim in strokovnim ravnanjem izvajalcev dimnikarske službe.

Na podlagi konkretno obravnavanega primera in problematike pomanjkljivega strokovnega nadzora na splošno, je Varuh Direktoratu za okolje posredoval tudi ugotovitev, da nalog strokovnega nadzora ne opravlja, kar je še posebej zaskrbljujoče, če so kršitve izvajalca dimnikarske službe preverjene in izkazane.

Varuh je zadevo posredoval tudi v nadzor MOP.

Zadeva je bila utemeljena. 8.3-12/2014


Natisni: