Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Občina samovoljno posegla v zemljišče pobudnice

Kršitelj: Občina Radovljica

Občina Radovljica naj bi zaradi naknadnih zahtev soglasodajalca in izvajalca del Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., del gradnje nizkonapetostnega omrežja in električne razsvetljave izvršila po drugi trasi, kot jo je določalo gradbeno dovoljenje. S tem je bilo poseženo tudi v nekatera zasebna zemljišča. Lastnikom teh je Občina Radovljica po izdanem uporabnem dovoljenju posredovala v podpis izjave s strinjanjem o gradnji komunalne opreme na njihovih zemljiščih, ki je niso vsi podpisali ampak so podali zahtevo po odškodnini. Naknadno jim je bil posredovan tudi odškodninski sporazum, vendar pobudnica na ponujeno višino odškodnine ni pristala in predlagala izplačilo precej višje odškodnine, menjavo nepremičnine ali odstranitev komunalne infrastrukture, s katero je bilo poseženo v njeno solastno nepremičnino. Občina Radovljica na te zahteve ni mogla pristati, saj je šlo po njihovem mnenju za nesorazmerno visok zahtevek, prestavitev komunalne infrastrukture pa po navedbah soglasodajalca in izvajalca del ni bila več mogoča.

Varuh je Občini Radovljica posredoval mnenje, da je protipravno posegla v obravnavano nepremičnino, saj je predmetna dela izvršila v škodo nepremičnine brez vednosti in predhodno pridobljenega soglasja lastnice (lastnikom predlagala v podpis soglasje šele po izvedenih delih). Občini Radovljica smo predlagali, naj s pobudnico nadaljuje iskanje sporazumne rešitve. Ob tem pa naj upošteva nezakonitost svojega ravnanja in naj upošteva morebitne posledice, ki lahko nastanejo s sodnim uveljavljanjem odškodnine zaradi nedopustnega posega v zasebno lastnino. V tem postopku bi lahko prišla v poštev tudi morebitna možnost prestavitve komunalne infrastrukture.

Občina Radovljica se je na naše mnenje in predlog odzvala šele po dveh urgencah in opozorilom na Varuhovo oviranje dela. Pojasnila je, da se zaveda nastalih težav in jih bo poskušala s pobudnico še naprej sporazumno rešiti. V času nastajanja tega poročila zadeva še ni rešena. 8.3-1/2008

Natisni: