Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Štiriletno neodločanje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor o predlogu pobudnice

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je v zvezi s sporno odločitvijo gradbene inšpekcije obrnila pobudnica, ki je več organom očitala različne nepravilnosti. S tem primerom se omejujemo zgolj na pobudničine očitke v zvezi z ravnanjem Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP). Pobudnica je zatrjevala, da je dne 10.08.2012 posredovala IRSOP predlog za obnovo postopka gradbene inšpekcije, o tem pa naj bi še ne bilo odločeno. Zato smo IRSOP zaprosili za pojasnila.

Iz odgovora je med drugim izhajalo, da je IRSOP pobudničin predlog za obnovo postopka gradbene inšpekcije iz leta 2010 prejel dne 14.08.2012. O predlogu IRSOP ni odločil, »morda tudi iz razloga večkratne menjave gradbenih inšpektorjev, ki so zadevi odločali.«, pa tudi pobudnica jih na to ni opozorila, čeprav je v vmesnem času večkrat vpogledala v predmetni spis. V zadevi je bil konec leta 2015 izdan sklep o dovolitvi izvršbe, zoper katerega se je pobudnica pritožila. Pritožba je vsebovala tudi dejstva in okoliščine, ki so se nanašale na njen predlog za obnovo postopka. Zadeva je v postopku reševanja na Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP), kot drugostopnem organu. IRSOP bo ravnal v skladu z napotilom drugostopnega organa, so še pojasnili v odgovoru IRSOP.

Navedeni odgovor nas ni prepričal. Razloge, ki jih je IRSOP v odgovoru navajal za neodločanje o pobudničinem predlogu je Varuh štel za brezpredmetne. Sklicevanje IRSOP na pobudničino neaktivnost pa je bilo neprimerno. IRSOP mora namreč vedno odločiti o pobudničinem predlogu.

Varuh je v zadevi ugotovil, da je pobudnica vložila predlog za obnovo postopka v letu 2012. O predlogu IRSOP v skoraj štirih letih še ni odločil. Varuh meni, da je IRSOP s tem prekoračil razumen rok odločanja in kršil ustavno načelo enakega varstva pravic po 22. členu Ustave Republike Slovenije. Zato je Varuh IRSOP predlagal, da takoj odloči o pobudničinem predlogu za obnovo postopka.

IRSOP je pritrdil mnenju Varuha o prekoračitvi razumnega roka odločanja in sledil predlogu Varuha o takojšnjem odločanju o pobudničinem predlogu za obnovo postopka. O tem je IRSOP seznanil pristojno gradbeno inšpektorico z napotilom, da odloči o pobudničinem neobravnavanem predlogu, ki je o njem odločila šele tri mesece kasneje, na ponovni poziv Varuha

Pobuda je bila utemeljena. 5.7-26/2016.

Natisni: