Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Dobra praksa opominjanja davčnih dolžnikov pred izvršbo

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je izrazil svojo nezadovoljstvo nad davčno izvršbo, saj kot je poudaril, z domnevnimi dolgovi ni bil seznanjen. Če bi bil, bi svojo obveznost nedvomno poravnal in se tako izognil plačilu stroškov izvršbe.

Pobudniku smo najprej pojasnili, da lahko davčni organ na podlagi 143. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) z izdajo sklepa o davčni izvršbi začne davčno izvršbo že, če davek ni plačan v zakonsko določenem roku. Z uveljavitvijo veljavnega zakona je bila v letu 2006 dolžnost predhodnega opominjanja davčnega zavezanca na njegove neporavnane davčne obveznosti namreč ukinjena (sicer brez posebne obrazložitve).

Nadalje smo na Finančno upravo RS (FURS) naslovili poizvedbo, ali kljub navedenemu vseeno morda ostaja praksa, da se dolžnikom s pisnim opozorilom ponudi možnost prostovoljnega poplačila dolga. V začetku leta 2015 smo prejeli pojasnila FURS, da se pred začetkom davčne izvršbe zavezancu  še vedno pošlje opomin, če njegova skupna zapadla obveznost presega 10 EUR, saj si tudi sami želijo spodbuditi prostovoljno izpolnjevanje obveznosti.

Poudarili pa so, da opomina za novo nastale neplačane davčne obveznosti ne pošiljajo, če je davčni zavezanec že v postopku davčne izvršbe. Zaradi stroškov, ki nastajajo na strani FURS z izdajo in pošiljanjem opominov, se opomini tudi ne vročajo z osebno vročitvijo, ampak z navadno vročitvijo. Tako se lahko zgodi, da se pošiljka izgubi, založi ali jo davčni zavezanec spregleda. Opomine pošiljajo tudi po elektronski poti in sicer vsem pravnim osebam, fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost ter od 1. 9. 2014 tudi zavezancem, ki so vključeni v storitev eVročanja, preko portala eDavki.

FURS vodi tudi evidenco izdanih opominov, zato lahko za vsakega zavezanca, ki se na njih obrne, preverijo knjigovodsko stanje in postopek izdaje opomina ter poskušajo ugotoviti razlog, zakaj zavezanec opomina ni prejel.

Tako kljub ukinjeni zakonski obveznosti opominjanja dolžnikov FURS vseeno ohranja takšno ravnanje, kar lahko ocenimo kot ustrezno in skladno z načeli dobrega upravljanja. Pobuda ni bila utemeljena. 5.5 - 63/2014

Natisni: