Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravica do združitve družine v primeru, ko je eden od staršev slovenski državljan

Prizadeti je v pobudi zatrjeval, da sta mu kršeni pravici do uveljavitve otroškega dodatka in do združitve družine. Navedel je, da je slovenski državljan in da živi v Ljubljani, kjer ima tudi svoje stanovanje. Želel je, da bi se žena in otroci, ki živijo v Bosni in so tudi bosanski državljani, preselili k njemu. Na pristojnem centru za socialno delo (CSD) se je zanimal glede uveljavitve pravice do otroškega dodatka, na uradu za tujce pa glede pogojev za preselitev preostalih članov družine. Prejel je informacije, da nobene od obeh pravic ne more uveljaviti, zato je želel še mnenje Varuha človekovih pravic RS (Varuh).

Čeprav Varuh ni pristojen za razlago predpisov, smo pobudniku vseeno pojasnili, da pravico do otroškega dodatka določa Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Zakon v 67. členu določa, da ima pravico do otroškega dodatka eden od staršev za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji. To pomeni, da mora otrok že prebivati v Sloveniji, da starši lahko zanj uveljavijo otroški dodatek, ki je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Drugi problem pa je vezan na zagotavljanje zadostnih sredstev za preživljanje družine v Sloveniji. Prebivanje tujcev v Sloveniji namreč ureja Zakon o tujcih, ki v 93.l členu določa, da se dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana lahko izda, če ima zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Sloveniji, kar pa je 221,70 evra.

Glede na to smo pobudniku svetovali, naj v primeru, če ima določeno premoženje, iz katerega bi lahko svojim družinskim članom izplačeval določen znesek za preživljanje, z ženo sklene pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. To možnost namreč določa druga točka 93.l člena Zakona o tujcih. Pojasnili smo mu, da mora biti pogodba sklenjena v Republiki Sloveniji, z njo pa bodo družinski člani dokazali, da imajo zagotovljena sredstva za preživljanje. V tem primeru bo njegovi ženi dovoljenje za začasno prebivanje izdano za pet let, otrokom pa do dopolnjenega 21. leta starosti.

Pri obravnavi pobude smo zaznali problem v zakonski ureditvi v zvezi s pravico do združitve družine, ki to pravico slovenskim državljanom, katerih družinski člani so tujci in niso državljani Evropske unije, nerazumno strogo omejuje. Zato predlagamo ustreznejšo rešitev. 11.2-5/2009

Natisni: