Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Država še vedno ni spremenila Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki naj bi imel težave v zvezi z »družinskim grobom«.

Varuh že več let, tudi v letnih poročilih, opozarja, da je zakonodaja na tem področju zastarela ter predlaga njeno spremembo, vendar kljub nekaterim zakonodajnim iniciativam, zakon doslej še ni bil spremenjen.

Po veljavni zakonodaji sodi reševanje obravnavane problematike v izključno pristojnost posamezne občine ob upoštevanju zakonske regulative, predvsem Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (v nadaljevanju ZPPDUP). Po ZPPDUP ima načeloma pravico do najema groba tisti, ki je poravnal stroške pokopa. V ostalem ZPPDUP napotuje na akte komunalnih oziroma krajevnih skupnosti, ki so si načeloma enotni glede najemnika v eni osebi. Ostalim družinskim članom pokojnih praviloma ne zagotavljajo nikakršnih pravic glede groba. Odloki tudi ne predpisujejo postopkov v primeru morebitnih nesoglasij med svojci glede »družinskih grobov«. Sodna praksa pa jim varstvo odklanja, saj niso stranke najemnega razmerja.

Novega zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti še ni, čeprav bi v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah iz leta 1993 že moral biti sprejet. ZPPDUP je bil namreč sprejet še v času prejšnje družbenoekonomske ureditve, zato njegove posamezne rešitve ne ustrezajo več sedanji družbeni in pravni ureditvi. Pokopališko in pogrebno dejavnost je treba tudi prilagoditi prevladujoči civilizacijski ravni odnosa do mrtvih, ki, tudi glede na razvoj osebnostnih pravic, velja v sedanjem času.

Varuh meni, da se obravnavana problematika ne bi smela reševati različno po posameznih občinah. Zaradi javnopravnega interesa, ki se izkazuje v odnosu do umrlih, bi se morala urediti z zakonom. Le tako bo svojcem omogočeno enakopravno izražanje spoštovanja do pokojnih prednikov na ozemlju celotne države. Varuh v konkretni zadevi pobudniku ni mogel pomagati, zato smo lahko zgolj potrdili, da sedanja urediterv pokopališke in pogrebne dejavnosti ni zadovoljivo normativno urejena in mu pojasnili stališča Varuha do tega vprašanja. 8.1-8/2012

Natisni: