Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odjava iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in prijava na Hrvaškem

Na Varuha se je obrnila pobudnica, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (RS), državljanka RS in Republike Hrvaške (RH). Pobudnica se je iz socialnih razlogov začasno odjavila v RS in se preselila k sorodnikom v RH. Težava je nastala, ko se je pobudnica želela odjaviti tudi iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS in se prijaviti v zdravstveno zavarovanje v RH. Pobudnica je navajala, da naj bi ji bilo pojasnjeno, da je pogoj za odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS prijava v zavarovanje v RH. V RH pa so ji pojasnili, da je pogoj za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje v RH odjava iz obveznega obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS. Varuha je prosila za pomoč pri vključitvi v zavarovanje v RH in odjavi iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v RH.

Varuh je ZZZS zaprosil za kratka pojasnila glede tega, kako poteka prijava/odjava v primerih kot ga je navedla pobudnica in kako si pobudnica lahko uredi zavarovanje v RH.

ZZZS nam je pojasnil, da Uredba (ES) 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti v 15. točki Preambule določa, da za osebe, ki se gibljejo v Skupnosti, mora veljati sistem socialne varnosti ene same države članice, da bi se preprečilo prekrovanje določb nacionalnih zakonodaj, ki se uporabljajo, in zaplete, ki lahko iz tega izhajajo. Glede na to je ZZZS oblikoval pravila, ki določajo, da kadar je oseba vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje po 20. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in želi vložiti odjavo iz zavarovanja, mora predložiti ustrezna dokazila, da je vključena v zavarovanje v drugi državi članici EU, EGP in Švici. Pri ugotavljanju ustreznosti pogojev za odjavo iz zavarovanja , se oseba s stalnim prebivališčem v RS oglasi na območni enoti ZZZS in navede, da je vključena v drugi državi članici EU, EGP in Švici. Pri tem mora predložiti ustrezno dokazilo.

ZZZS je še navedel, da se le redkokdaj sreča s primerom kot je bil pobudničin. Pobudnici je svetoval, da poda vlogo/izjavo in v njej navede dejansko stanje ter razlog zaradi katerega potrebuje odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS. Gospa je storila v skladu z navodili ZZZS in se uspešno prijavila v zdravstveno zavarovanje v RH.

Varuh je pobudo ocenil kot utemeljeno, svoje posredovanje pa kot uspešno. Čeprav je bila pobudnici zagotovljena pravica do zdravstvenega varstva ves čas reševanja njene zadeve, primer kaže na pomembnost načela dobrega upravljanja v praksi. V zvezi s tem lahko le pohvalimo ZZZS za hitro odzivnost in fleksibilnost. ZZZS je v postopku reševanja zadeve od hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje pridobil informacije o tem, kakšna so njihova navodila glede prijave v zavarovanje. Iz njihovega odgovora naj bi bilo možno ugotoviti (tako ZZZS), da imajo enaka navodila kot ZZZS, zato je tudi prišlo do problema v primeru pobudnice. 3.3-3/2017

Natisni: