Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zadržanje ali omejitev pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za nerednega plačnika prispevkov

Pobudniku so v lekarni zavrnili izdajo zdravila na recept, saj je bil na zdravstveni kartici zaznamek, da je pobudnik nereden plačnik prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Ker je bil pobudnik prepričan, da je poravnal vse svoje obveznosti, je opozoril Varuha, da mu Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) krši pravice.

ZZZS nam je pojasnil, da problematiko pozna, saj je posledica zdajšnjega sistema, da davčni organ sporoča ZZZS podatke o plačanih prispevkih zavarovancev, ki so sami zavezanci za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, le enkrat na mesec, kar pomeni, da ZZZS pravzaprav nima skoraj nikoli ažurnega podatka.

Glede na določilo prvega odstavka 78.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) se zavarovancem iz 15. člena ZZVZZ, med njimi tudi samostojnim podjetnikom (tak status ima pobudnik) in njihovim družinskim članom v času, ko nimajo plačanih prispevkov, zadržijo njihove pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja; do plačila prispevkov lahko na račun zdravstvenega zavarovanja uveljavljajo le nujno zdravljenje. Varuh je presodil, da v konkretnem primeru zavod nima nobenega utemeljenega razloga za zadržanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj je imel zavarovanec na dan uveljavljanja pravice poravnane vse obveznosti. Zato je Varuh menil, da veljavna ureditev sporočanja podatkov o plačanih prispevkih ni dobra in jo je treba spremeniti.

ZZZS se je strinjal z Varuhovim mnenjem in ga seznanil z že potekajočimi pogovori z Davčno upravo RS za zagotovitev sprotnega obveščanja potrebnih podatkov z namenom, da zavarovancem ne bi bile zadržane pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v primerih, ko so prispevki za to zavarovanje plačani. 3.3-34/2009

Natisni: