Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Priporočila vladi glede izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na daljavo v času izrednih okoliščin

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je ob koncu prvega vala obrnila pobudnica, ki je opozorila na (po njenem mnenju) pedagoško neustreznost izvajanja dodatne strokovne pomoči na daljavo za otroke s posebnimi potrebami. Menila je, da bi se morala strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami, ki spadajo med ranljivo skupino ljudi oziroma posameznikov, zagotavljati osebno na šoli. Varuh je pobudo vzel v obravnavo.

Na Vlado RS smo naslovili poizvedbo, kako so pri sprejemanju Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Odlok; Uradni list 67/2020 in 78/2020) upoštevali priporočila zdravstvene in pedagoške stroke v zvezi z izvajanjem dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih in srednjih šolah.

Vlada RS nam je pojasnila, da so odločitve v zvezi z izvajanjem dodatne strokovne pomoči sprejemali na podlagi navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) ter priporočil Zavoda RS za šolstvo (v nadaljevanju: ZRSŠ). In sicer je NIJZ v prvem valu predlagal, da se pouk kot tudi dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami izvajata na daljavo zaradi zagotavljanja večje varnosti vseh udeležencev vzgoje in izobraževanja, kot če bi učitelji za dodatno strokovno pomoč prihajali v stik z učenci različnih skupin na več različnih šolah. ZRSŠ pa je ves čas šolanja na daljavo pripravljal smernice za izvajalce dodatne strokovne pomoči, strokovnim sodelavcem pa so bile na voljo za svetovanje in usmeritve tudi svetovalke na ZRSŠ v Skupini za otroke s posebnimi potrebami.

Varuh je zgornja pojasnila Vlade RS štel za zadostna. Upoštevajoč nove epidemiološke razmere, zaradi katerih je ponovno prišlo do zaprtja vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov, pa smo Vlado RS, da je potrebno pri zmanjševanju možnosti širjenja okužbe s covid-19, skrbno in na nediskriminatoren način uresničevati tudi pravico do izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. Tovrstna obveznost RS do otrok s posebnimi izhaja iz Ustave RS (57., 52. ter 14. člen), Konvencije o pravicah invalidov (5., 7., 11., 24. člen), Konvencije o otrokovih pravicah (2., 3., 23. in 28. člen) ter Zakona o varstvu pred diskriminacijo (1. in 4. člen).

Na podlagi priporočil oziroma opozoril nekaterih meddržavnih in nevladnih organizacij (Svet Evrope, United Nations Sustainable Development Group, UNICEF, UNESCO, Global action on disability) smo na Vlado RS naslovili apel, da ob ponovnem zaprtju vseh šol in ob vseh že sprejetih ukrepih, ki so jih sprejeli v zvezi z izvajanjem izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami proučijo tudi: raven izključenosti oziroma absentizma otrok s posebnimi potrebami v procesih izobraževanja na daljavo; vpliv pomanjkanja terapij in drugih komplementarnih dejavnosti k izobraževanju za otroke s posebnimi potrebami; načine čim učinkovitejše ponovne vključitve otrok s posebnimi potrebami v šolski proces na lokaciji; ter možnosti za pomoč specialistov, posameznikov iz skupnosti in svetovalcev pri šolanju na domu. Menimo namreč, da bi omenjeni predlogi lahko pozitivno vplivali na uspešnost šolanja na daljavo.

Na Vlado RS smo naslovili tudi apel, da uspešnost šolanja na daljavo oceni glede na stopnjo prilagoditev, ki jih ima otrok s posebnimi potrebami. Upoštevajoč samo naravo vzgojno-izobraževalnega procesa za nekatere otroke s posebnimi potrebami, se nam namreč poraja skrb, da vključenost nekaterih otrok s posebnimi potrebami v šolanje na daljavo zaradi narave njihovih ovir ali pomanjkanja volje staršev, da bi jim pri šolanju na daljavo pomagali, ne more v zadostni meri in dovolj gotovo nadomestiti šolanja na lokaciji. Iz navedenih razlogov pa bi bilo zato po mnenju Varuha nekatere otroke s posebnimi potrebami, kjer je to mogoče - ob upoštevanju vseh potrebnih zdravstvenih ukrepov povezanih z epidemijo, potrebno čim prej oziroma tudi prednostno (enako kot npr. učence prve triade) vključiti v proces izobraževanja na šoli, saj so le-ti zaradi narave svojih ovir bolj kot drugi otroci odvisni od znanja in spretnosti učitelja za svoj nadaljnji telesni in duševni razvoj. 21.4-9/2020

Natisni: