Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dosledna pojasnila vodijo v učinkovitejše poslovanje organa

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je očital IRSOP nedosledno izvajanje svojih dolžnosti na področju gradbene inšpekcije. IRSOP-ju je med drugim očital dolgotrajnost odločanja in neodgovarjanje na njegove dopise in vloge. Varuh je v okviru obravnave pobude na IRSOP naslovil več poizvedb. IRSOP je Varuhu glede vlog pobudnika sporočil, da je pristojna inšpektorica kljub dejstvu, da je pobudnikovo edino upravičenje v inšpekcijskem postopku obvestilo o ugotovitvah inšpektorja (ki ga je pobudnik po navedbah IRSOP v konkretnem primeru glede domnevne nevarnosti gradnje in gradnje brez upravnega dovoljenja prejel avgusta 2017) odločila o vseh zahtevkih pobudnika, pri čemer so bili vsi zahtevki zavrženi, razen enega, ki je bil zavrnjen.

IRSOP je pojasnil, da se že dalj časa sooča z vedno večjim kadrovskim primanjkljajem na področju gradbene inšpekcije. Svojemu stališču dodaja ugotovitve iz zadnjih let, da nekateri vlagatelji pobud, ki v inšpekcijskem postopku nimajo upravičenj stranke oziroma stranskega udeleženca, z različnimi, velikokrat tudi ponavljajočimi se vlogami uveljavljajo upravičenja, ki jim glede na način vodenja inšpekcijskega postopka oziroma njihov položaj v zvezi s postopkom ne pripadajo. S tovrstnimi zahtevki vlagatelji pobud sicer ne morejo biti uspešni, vendar je o njih seveda potrebno odločiti, tovrstno odločanje pa predstavlja dodatno delovno breme gradbenih inšpektorjev, ki so že tako prekomerno obremenjeni.

Varuh je odgovor IRSOP sprejel kot delno ustrezen. Drži, da je IRSOP odločil o vseh pobudnikovih vlogah. Drži tudi, da ne gre povsem zanemariti dejstva kronične kadrovske podhranjenosti IRSOP, na kar Varuh pristojne institucije že vrsto let opozarja in s čimer bo tudi nadaljeval. To pa seveda samo po sebi ne opravičuje dolgotrajnega odločanja tako v pobudnikovem primeru kot tudi v številnih drugih primerih, ugotavlja Varuh.

Varuh meni, da je z doslednim izvajanjem pojasnilne dolžnosti mogoče zagotoviti, da je pobudniku že prvem stiku s katerimkoli inšpektoratom pojasnjen njegov oziroma njen pravni položaj v inšpekcijskem postopku, in ne šele po prejemu odločbe, ki je lahko povprečnemu državljanu tudi nerazumljiva. To pa lahko posledično vodi v večkratno vlaganje identičnih vlog zaradi njihovega nerazumevanja in dodatno obremenjuje IRSOP. Število nerešenih zadev se tako stalno povečuje, pravna varnost in zaupanje državljanov v nadzorstvene institucije pa se lahko le zmanjšuje.

Na podlagi navedenega je Varuh IRSOP predlagal, da v smislu večje učinkovitosti, organiziranosti in odmevnosti inšpekcijskih postopkov ter ne nazadnje v smislu zagotovitve ustrezne informiranosti splošne javnosti zagotoviti izvedbo ustreznih ukrepov, ki bodo omogočili uresničitev navedenih ciljev. IRSOP smo predlagali, da naše priporočilo pri svojem nadaljnjem delu dosledno upošteva. Pobudo pobudnika smo šteli za utemeljeno. Ugotovili smo namreč kršitve pojasnilne dolžnosti IRSOP-a ter s tem povezanega načela dobrega upravljanja. 5.7-48/2017

Natisni: