Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Prekrškovni organ z odvzeto potno listino ni ravnal skladno z določbami ZP-1

Pobudnik, imetnik potne listine Kraljevine Nizozemske, nas je seznanil, da sta mu bili zaradi zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku  začasno zaseženi potna listina in vozniško dovoljenje. Proti pobudniku je prekrškovni organ (Policijska postaja Ljubljana Center) sicer vodil postopek o prekršku, v katerem mu je bila izrečena globa. Ob tem je pobudnik izpostavil, da globe ne more plačati, saj nima zaposlitve, potno listino pa nujno potrebuje tudi zato, da bi si lahko zagotovil delo in plačal izrečeno globo.

Pozornost Varuha je v obravnavi pobude pritegnilo dejstvo, da je od storitve prekrška do dne, ko se je pobudnik obrnil na Varuha, minilo deset mesecev. Peti odstavek 201. člena Zakona o prekrških – (ZP-1) med drugim namreč določa, da lahko začasni odvzem listin traja največ šest mesecev in se lahko s sklepom podaljša še za največ šest mesecev.

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) smo zato z dopisom z dne 18. 7. 2013 prosili za podatek, kdaj je v tem primeru potekel šestmesečni rok in ali je bil ta rok po njegovem izteku morda podaljšan. Slednje je sporočilo, da je pobudnik zoper izdani plačilni nalog o prekršku vložil zahtevo za sodno varstvo, ki jo je Okrajno sodišče v Ljubljani zavrnilo kot neutemeljeno. V sodbo je tudi zapisalo, da se odvzeta potna listina ter vozniško dovoljenje pošljeta prekrškovnemu organu, ki ju bo, če storilec globe ne bo plačal, v roku šestih mesecev posredoval Ministrstvu za zunanje zadeve v nadaljnje postopanje. Odvzeto potno listino je prekrškovni organ zato posredoval Ministrstvu za zunanje zadeve  8. 8. 2013 (to je šele po naši intervenciji).

Na podlagi tako ugotovljenih dejstev je MNZ zaključilo, da je šestmesečni rok iz petega odstavka 201. člena ZP-1 potekel 7. 3. 2013. Hkrati je ugotovilo, da bi prekrškovni organ v primeru pobudnika, še posebej ob upoštevanju dejstev, da je bil pred in po tem datumu še večkrat v postopku o prekršku, moral izdati nove sklepe o začasnem odvzemu listin, ali pa s sklepom podaljšati zaseg odvzetih listin še za nadaljnjih šest mesecev, skladno z navedeno določbo petega odstavka 201. člena ZP-1. MNZ je zagotovilo, da bo policiste opozorilo na dosledno in pravilno izvajanje tovrstnih postopkov.

Varuh je obravnavanje pobude zaključil z ugotovitvijo, da je ta utemeljena. Posredovanje Varuha se je izkazalo za učinkovito, saj prekrškovni organ odvzetih listin v primeru pobudnika ni več zadrževal, temveč jih je skladno z določbo osmega odstavka 201. člena ZP-1 in napotilom iz sodbe posredoval Ministrstvu za zunanje zadeve, ki je zatem dolžno poskrbeti za to, da jih prejme organ, ki jih je izdal. 6.1-50/2013

Natisni: