Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Napake policistov pri obravnavi kaznivega dejanja

Pobudniki so izpostavili nezadovoljstvo z delom policistov Policijske postaje (PP) Kranj, ki po dogodku26. 11. 2011na pristojno Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Kranju vse do 13. 8. 2012 niso odstopili ovadb, ki so jih v zvezi s tem dogodkom podali člani družine v novembru oziroma decembru 2011. Prav tako so izpostavili, da na ODT v Kranju ni bila poslana vsa zdravstvena dokumentacija zaradi poškodb, ki so jih utrpeli ob tem dogodku.

Na našo poizvedbo je Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (MNZJU) sporočilo, da je v zvezi s preiskovanjem kaznivih dejanj, ki jih je pobudnik izpostavil, komandir PP Kranj pooblaščencu naložil oceno zakonitosti in strokovnosti postopka policistov. Prav tako je tudi Policijska uprava (PU) Kranj na podlagi vloge, ki jo je pobudnik in ostali oškodovani naslovili na več naslovov državnih institucij, preverjala skladnost ravnanj policistov s predpisi v obravnavanem dogodku. Ugotovljeno je bilo, da je pri obravnavi več kaznivih dejanj v obravnavanem dogodku prišlo do strokovnih pomanjkljivosti. Te so se nanašale predvsem na predolgo sestavljanje kazenske ovadbe in pomanjkljivo posredovanje dokumentacije o obravnavnem dogodku na ODT Kranj. Do njih je prišlo zaradi nepravilnega razumevanja usmeritev ODT Kranj, ki sta jih policista prejela od državne tožilke. Vsebina zbranih obvestil in okoliščin je bila sicer na tožilstvo posredovana pretežno v obliki uradnih zaznamkov. Ugotovljene pomanjkljivosti pa so bile odpravljene, ko je ODT Kranj od policijske enote zahtevalo dopolnitev kazenske ovadbe. Ta je bila dopolnjena 3. 12. 2012, in sicer tako, da so bila na ODT Kranj posredovana ustrezna pojasnila in zahtevana dokumentacija.

MNZJU je tudi sporočilo, da je glede na ugotovljene pomanjkljivosti in strokovne napake, ob dejstvu, da zaradi teh ravnanj ni prišlo do težjih posledic za stranke v postopku ali za poslovanje organa, direktor policijske uprave na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o policiji in skladno s 33. členom Pravil policije, komandirja PP Kranj pisno opozoril na pravočasnost opravljanja nalog in ustreznost sestavljanja kazenskih ovadb, kot tudi na ustreznost pošiljanja dokumentov pristojnim organom. Ob tem je MNZJU še pripomnilo, da je ugotovljena odstopanja, strokovne napake in vsebino pisnega opozorila direktorja policijske uprave, vodstvo PP Kranj obravnavalo tudi na seji strokovnega posveta komandirja s pomočniki. Sprejeti so bili tudi konkretni sklepi, s katerimi so seznanili policiste. Poleg tega je komandir udeležene policiste opozoril na spoštovanje predpisov ter na pravočasno in pravilno izvrševanje nalog policije. Sicer takšna ravnanja predstavljajo lažjo disciplinsko kršitev, vendar je komandir glede na okoliščine in potek rokov (tako subjektivnih kot tudi objektivnih) za uvedbo postopka o ugotavljanju disciplinske odgovornosti, policiste na navedene nepravilnosti in pomanjkljivosti resno opozoril.

Pobudo smo ocenili za utemeljeno, saj so pobudniki upravičeno opozorili na pomanjkljivo in dalj časa trajajoče preiskovanje kaznivega dejanja. Pričakujemo, da smo  s svojim posredovanjem v tem primeru opozorili na potrebo po pravočasnem in pravilnem izvajanju policijskih nalog in da glede na sprejete ukrepe, do primera, kot je bil ta v prihodnje ne bo več prišlo. 6.1-18/2013

Natisni: