Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nepravilnosti v policijskem postopku

 

V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik izpostavil nepravilnosti policistov Policijske postaje (PP) Rogaška Slatina ob postopku z njim 19. 5. 2011 in v katerem je bil tudi poškodovan (hkrati je bilo poškodovano tudi njegovo vozilo). Policistom je očital neupravičen odvzem prostosti, lažno naznanitev prekrškov in poškodbo vozila. Na postopek policistov je podal pritožbo v skladu s (takrat veljavnim) Zakonom o policiji, za katero je senat soglasno odločil, da je utemeljena. Varuha je prosil za pomoč pri reševanju zadeve, saj kljub temu, da je od dogodka minilo že dve leti, zadeva še ni bila zaključena.

Iz odgovora Senata za pritožbe zoper policijo v tej zadevi je izhajalo, da nihče od vpletenih policistov ni želel dati izjave oziroma pojasnil glede pritožbenega postopka, poleg tega se policista, ki sta neposredno izvajala postopek s pobudnikom niti nista udeležila seje senata. Senat je sicer (na podlagi razpoložljive dokumentacije kot je poročilo o opravljenem delu, uradni zaznamek o uporabi prisilnih sredstev, obdolžilni predlog in sklep o pridržanju) ugotovil, da ni mogoče slediti navedbam policistov. Senat tudi ni ugotovil nikakršnih dokazov za očitke pobudniku, da je kršil določila Zakona o prekrških zoper javni red in mir s tem, da se je vedel na drzen, nesramen, žaljiv način in s tem dejanjem povzročil občutek prizadetosti. Nadalje je senat  ugotovil, da policista nista imela zakonske podlage za ugotavljanje pobudnikove identitete. Po mnenju senata sta policista zoper pobudnika tudi neupravičeno uporabila prisilna sredstva. Senat tudi ni sledil zaključkom policistov, da je bil pobudnik pod vplivom alkohola. Po mnenju senata v konkretnem primeru celo ni bil izpolnjen nobeden od pogojev za pridržanje pobudnika.

 

Zaradi celovitega vpogleda v pobudnikovo pritožbeno zadevo smo se obrnili na Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (MNZJU) in na vpogled zahtevali vso pritožbeno dokumentacijo primera. Prav tako smo prosili za sporočilo, kateri ukrepi so bili sprejeti na podlagi utemeljene pritožbe in, ali je bilo pobudniku, na podlagi ugotovitev v pritožbenem postopku, morda poslano pisno opravičilo. Zanimalo nas je tudi, ali je bilo o pritožbenih ugotovitvah morda obveščeno sodišče, ki je vodilo postopek o prekršku zoper pobudnika. Glede na težo očitanih kršitev policistov in navedbe, da udeleženi policisti v pritožbenem postopku niso sodelovali, smo v naši intervenciji pri MNZJU posebej poudarili, da bi bilo prav, da bi policisti aktivno sodelovali v postopku obravnavanja pritožbe in se udeležili seje senata.

 

Na našo poizvedbo je MNZJU sporočilo, da je Policijska uprava (PU) Celje glede na utemeljenost pritožbe, PP Rogaška Slatina predlagala, da se z vpletenimi policisti opravijo razgovori glede strokovnosti izvedenega postopka. PP Rogaška Slatina je predlagano tudi izvedla. Policisti so bili pri tem posebej opozorjeni na zakonske pogoje ugotavljanja identitete ter pogoje za pridržanje. Opozorjeni so bili tudi na dosledno pisanje pisnih izdelkov. MNZJU je tudi sporočilo, da so o pritožbenem primeru pobudnika govorili tudi na delovnem sestanku PP Rogaška Slatina, vendar pobudniku pisnega opravičila niso posredovali. Nadalje je pojasnilo, da policisti običajno vedno aktivno sodelujejo v postopku obravnavanja pritožbe in se dokaj redno udeležujejo tudi sej senatov. Konkretni primer je bil edini, tako glede nesodelovanja policistov v postopku obravnavanja pritožbe, kakor tudi na seji senata. Tudi sicer je (takrat veljavni) Pravilnik o reševanju pritožb v 30. členu določal, da se policist in pritožnik v vabilu na sejo senata opozorita, da bo senat odločal o podani pritožbi tudi, če se seje senata ne udeležita, iz česar izhaja, da njuna udeležba na seji senata ni nujna.

 

Pobudo, ki se nanaša na nepravilnosti pri postopanju policistov, smo seveda ocenili za utemeljeno. Ugotovili smo tudi, da je postopek o prekršku še potekal in da je na zahtevo pristojnega sodišča policija sodišču posredovala zaprošene podatke iz tega dogodka, prav tako je potekal še sodni postopek zaradi plačila poškodbe na vozilu, ki so po zatrjevanju pobudnika nastale v času ukrepanja policistov. V tej zvezi ni bilo podane podlage za morebitno naše ukrepanje v smeri pospešitve postopkov. Kljub pomislekom o tem, ali so bili glede na utemeljenost pritožbe v tem primeru sprejeti vsi ukrepi, da do primera kot je bil ta ne bi več prišlo, zaradi časovne oddaljenosti samega dogodka  nismo mogli nadalje posredovati. Kot je sporočilo MNZJU, pa so bili policisti PP Rogaška Slatina na ugotovljene nepravilnosti vsaj opozorjeni in primer pobudnika je bil obravnavan tudi na delovnem sestanku. 6.1-6/2013

 

 

Natisni: