Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Diskriminacija samostojnih podjetnikov pri javnih razpisih

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo samostojne podjetnice, ki zgolj zaradi pravnega statusa, v okviru katerega je opravljala svojo dejavnost, ni mogla sodelovati pri Javnem razpisu za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012-2014 (javni razpis). Gre za programe izobraževanja, ki jih sofinancira tudi Evropski socialni sklad. V besedilu razpisa strošek samostojnega podjetnika namreč ni bil naveden med upravičenimi. Tudi Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ), ki je objavilo ta razpis, je samostojni podjetnici pojasnilo, da javni razpis ne predvideva  več možnosti, da bi pri programih, ki jih sofinancira javni razpis, kot zunanji izvajalec sodeloval samostojni podjetnik.

Varuh je menil, da je pobuda utemeljena. Zakon o uresničevanju načela enakosti prepoveduje diskriminacijo v zvezi s pogoji za dostop do zaposlitve, samozaposlitve in poklica. Varuh je menil, da bi bila pravila razpisa, ki med upravičenimi stroški ne predvidevajo stroškov samostojnega podjetnika, lahko diskriminatorna. Nerazumljivo se zdi, da oseba, ki se v celoti preživlja z opravljanjem dejavnosti kot samostojni podjetnik in je njena eksistenca odvisna od sklepanja pogodb, ne more sodelovati pri javnem razpisu, na drugi strani pa oseba, ki je denimo zaposlena v okviru delovnega razmerja in ima s tem že zagotovljeno vsaj osnovno eksistenco, pri takšnem razpisu lahko sodeluje z avtorsko ali podjemno pogodbo  in pridobi dodaten zaslužek.

Za pojasnila o pogojih razpisa smo naslovili poizvedbo na MŠŠ, ki nam je odgovorilo, da besedilo razpisa temelji na Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 (Navodila organa upravljanja), ki jih je sprejel minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Po tej razlagi MŠŠ naj bi bila diskriminatorna obravnava samostojnih podjetnikov zgolj prenesena iz nadrejenega pravnega akta.

Navedbe MŠŠ je Varuh preveril pri pristojnem ministrstvu, to je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in prejel zagotovilo, da Navodila organa upravljanja v ničemer ne omejujejo samostojnih podjetnikov, da bi sodelovali pri izvajanju operacij kot izvajalci zunanjih storitev in da Navodila organa dosledno spoštujejo načelo nediskriminacije.

Glede na navedeno je Varuh ugotovil, da je bila pobuda utemeljena ter da je besedilo javnega razpisa, ki ga je pripravilo MŠŠ, v delu, ki se nanaša na upravičenost stroškov samostojnih podjetnikov, diskriminatorno. Varuh je zato Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) predlagal, da v besedilu javnega razpisa v celoti odpravi vse diskriminatorne omejitve, na podlagi katerih samostojni podjetniki zaradi svojega pravnega statusa ne morejo sodelovati pri javnem razpisu. MIZKŠ nam je sporočilo, da so predlog Varuha upoštevali ter nam posredovalo spremenjena Navodila MIZKŠ za izvajanje operacij ESS, ver. 2.6, iz katerih je razvidna odprava omejitve sodelovanja samostojnega podjetnika pri javnih razpisih. 10.3-1/2012Natisni: