Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Slabo osveščanje javnosti in manjšin o pomenu varstva njihovih pravic

Urad za narodnosti (UN) je pripravil mednarodni Seminar o uresničevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v RS (okvirna konvencija). Na svojo pobudo smo posredovali pri organizatorju, saj naj bi po naših informacijah prišlo do nesporazuma o tem, komu naj bi bil seminar namenjen. Nanj naj bi bili povabljeni le predstavniki madžarske in italijanske narodne skupnosti ter predstavniki romske skupnosti v Sloveniji. V programu seminarja ni bilo zaslediti nobene tematike položaja Sintov in Kočevarjev ter narodov nekdanje Jugoslavije (Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov).

V posredovanju smo skušali UN prepričati o koristnosti informacij tudi za navedene »ustavno nepriznane« manjšine. Čeprav se zavedamo, da je Republika Slovenija omejila pravni doseg obveznosti iz okvirne konvencije le na pripadnike madžarske in italijanske narodne skupnosti ter romske skupnosti, ugotavljamo, da nadzorni mehanizmi okvirne konvencije in Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih vztrajno opozarjajo na potrebo po izboljšanju ravni varstva tudi drugih etničnih skupnosti v Sloveniji. V svojih opozorilih večkrat poudarjajo, da so te skupnosti in njihovi pripadniki do zaščite upravičeni, ne glede na to, ali so v državi priznani kot manjšina s posebnim statusom ali drugimi kolektivnimi pravicami ali ne. To velja npr. za pripadnike nemške etnične skupnosti, Sinte in pripadnike drugih narodov nekdanje Jugoslavije, ki živijo v Sloveniji že več generacij. UN smo tudi z vidika pozitivnih obveznosti po 27. členu Pakta OZN o državljanskih in političnih pravicah, ki vsem manjšinam jamči varstvo njihove identitete, predlagali, naj ponovno pretehta svojo odločitev o programu seminarja ter o povabljenih na navedeni pomembni dogodek. UN se je odzval s pojasnilom, da je seminar po vsebini skladen z mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije. Zatrdili pa so, da so povabili tudi predstavnike drugih etničnih skupnosti. Trditev je vprašljiva, saj so npr. predstavniki srbske skupnosti na seminarju javno izjavili, da na seminar niso bili povabljeni, enako so nam zatrdili tudi Sinti.

Varuh opozarja, da vlada in v njenem imenu UN brez prepričljivih razlogov vztrajata pri restriktivni in izrazito nesimetrični politiki varstva manjšin celo takrat, ko gre za tako simbolične korake, kot je vprašanje obveščenosti in osveščanja o pomenu varstva nacionalnih manjšin. 10.1-18/2008

Natisni: