Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Slaba dostopnost storitev Slovenskih železnic za gibalno ovirane osebe

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na svojo pobudo začel postopek preverjanja okoliščin dostopnosti storitev Slovenskih železnic (SŽ) za gibalno ovirane osebe, saj smo presodili, da gre za širše vprašanje, ki je pomembno za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Predvsem so nas zanimali odgovori na navedbe poslušalke, ki je v radijski oddaji opozorila na previsoko postavljena stikala dvigal za uporabnike invalidskih vozičkov na železniški postaji v Ljubljani. Poslušalka je povedala, da morajo uporabniki invalidskih vozičkov počakati na naključnega mimoidočega, ki ga nato zaprosijo, naj jim pomaga pritisniti na stikalo. Predstavnica za stike z javnostmi SŽ je na te težave poslušalke med drugim odvrnila, da so stikala za vertikalno dvigalo nameščena v skladu z veljavnimi predpisi in da doslej SŽ niso prejele nobenega predloga oz. pritožbe za znižanje teh stikal, zato SŽ kakršnih koli predelav ne predvidevajo.

Varuh je na SŽ poslal mnenje, da fizična oviranost ne sme biti razlog za prikrajšanost pri uživanju pravic. V mnenju smo jih še opozorili na vprašanje dostopnosti fizičnega (grajenega) okolja in storitev, dostopnost do transporta, informacij in komunikacij ter vseh javnih storitev, namenjenih javnosti, in pojasnili, da diskriminacijo lahko povzroča katero koli ravnanje, bodisi storitev bodisi opustitev, ki povzroča ali bi šele lahko povzročilo različno obravnavanje na podlagi katere od osebnih okoliščin. Varuh se strinja z očitki prizadetih, da stanje ne omogoča enakovrednega neposrednega stika s storitvami SŽ, saj je potrebno ad hoc reševanje vsakega primera, kar terja dodaten čas in napore. Ekonomski razlogi (krčenje stroškov) pa ne morejo opravičiti diskriminacije, zlasti če gre za tako zanemarljive stroške, kot bi jih terjala na primer prilagoditev stikala dvigal.

SŽ so nam odgovorile, da so ponovno proučili dejansko stanje in ugotovili, da so sicer tipke za klic dvigal v skladu s predpisi, tipke za upravljanje dvigal pa na dveh mestih previsoke. Zatrdili so, da bodo poskrbeli, da bodo do leta 2013 (v skladu s Pravilnikom o opremljenosti železniških postaj in postajališč) tipke za upravljanje dvigal na ustrezni višini. Izvedba je, kot so poudarili, odvisna od tehničnih zmožnosti in dogovora z Mestno občino Ljubljana, ki je večinski lastnik podhoda in naprav v njem. SŽ se zavedajo, da predvsem zaradi starosti železniških postaj ni poskrbljeno za zagotavljanje enake dostopnosti vsem uporabnikom njihovih storitev, saj država ne namenja večjih sredstev v obnovo železniške infrastrukture. SŽ so še zagotovile, da se bo dostopnost osebam z invalidnostjo izboljšala z gradnjo novega potniškega centra v Ljubljani ter pri drugih načrtovanih novih postajališčih, kjer bo med drugim uveljavljena tudi nova višina peronov. 10.0-36/2008

Natisni: