Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Notranji načrt za preprečevanje diskriminacije v podjetjih

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v enem od odgovorov izrazil zadovoljstvo ob tem, da se je neko slovensko podjetje odločilo pripraviti notranji načrt sistema za preprečevanje in odpravljanje morebitnih pojavov diskriminacije. Takšni praksi bi morali, še preden do kršitve sploh pride, slediti vsi delodajalci, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Tako se zaposlenim jasno predstavi njihove pravice in obveznosti ter določi odgovornosti delodajalca (posledice v primeru kršitve ipd.). Pravilnik ima lahko močne preventivne učinke, lahko pa služi kot primer dobre prakse drugim delodajalcem.

Poleg priročnika (biltena) Varuha o varstvu pravic v primerih diskriminacije, dostopnega tudi na spletni strani (http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/bilten/Varuh_bilten_10ya_tiskarno.pdf), smo podjetju posredovali še priporočilo Urada za enake možnosti RS. V njem delodajalcem svetujejo, kako opredeliti spolno nadlegovanje (kot eno od pojavnih oblik diskriminacije) in kako oblikovati notranji pravilnik proti spolnemu nadlegovanju oz. politiko podjetja. Pravilnik je mogoče aplicirati na vsakršno nadlegovanje, torej tudi na podlagi etničnega porekla, narodnosti, starosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti ipd. Posredovali smo jim tudi informacije o priročniku za delodajalce v zvezi z ukrepi proti diskriminaciji v zaposlovanju, ki ga je pripravilo društvo ŠKUC-LL v okviru programa Equal. Priročnik se osredotoča na diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, vendar ga je mogoče prirediti za vse podlage, zaradi katerih se lahko pojavi diskriminacija. Zajema opis relevantne zakonodaje, predlogov preventivnih ukrepov in dobrih praks ter ukrepov v dejanskih primerih domnevne diskriminacije.

Pomembno je, da bi takšen načrt vseboval vse ključne vsebinske vidike zaposlovanja in dela, med njimi na primer dostopnost delovnega mesta, enako obravnavanje pri delovanju navzven (nudenje storitev ipd.), delovne razmere v podjetju, zaposlovanje, kadrovanje, napredovanje, usposabljanje, starševstvo itd.

Druga ključna obveznost delodajalca je zagotovitev primernih in učinkovitih pravnih sredstev, kar vključuje zahtevo po obrnjenem (deljenem) dokaznem bremenu v postopkih varstva pravic, zaščito pred viktimizacijo oziroma povračilnimi ukrepi, zadostne (sorazmerne) odvračalne sankcije (npr. disciplinski ukrepi) ter zahtevo po pravici do pravične odškodnine oziroma zadoščenja.

Podjetju smo zaželeli veliko uspehov pri pripravi tega pravilnika, hkrati pa upamo, da bodo svojo dolžnost izpolnili tudi drugi delodajalci na podlagi 45. člena spremenjenega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A, Ur. l. RS, št. 103/2007), po katerem morajo sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred trpinčenjem in diskriminacijo. 10.0-31/2008

Natisni: