Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sovražni govor v šolskem glasilu

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je bil v vednost poslano besedilo, ki je bil objavljeno v šolskem dijaškem glasilu. Pobudnica, ki se je osebno čutila osramočena zaradi takšnega pisanja, je članek štela kot skrajno žaljiv do pripadnikov in pripadnic v Sloveniji živečih etničnih manjšin ter uredništvo glasila pozvala, naj se v naslednji številki opraviči zaradi njihovega ravnanja.

Po branju omenjenega prispevka smo na šolo poslali poizvedbo, v kateri smo izrazili razočaranje nad tem, da tovrstni sovražni govor, obremenjen z diskriminatornimi predsodki in stereotipi, najde mesto v šolskem glasilu izobraževalne institucije. Opozorili smo, da je toleriranje ali celo spodbujanje tovrstnega pisanja v šolskem glasilu zagotovo odmik od ciljev večkulturne in večjezikovne dimenzije izobraževanja, razvidnih iz Zakona o osnovni šoli in Bele knjige o vzgoji in izobraževanju iz leta 1995. Poudarili smo, da so prav profesorji in profesorice tisti, ki bi se morali najprej sami zavedati škodljivosti predsodkov in stereotipov ter naučiti učenke in učence o posledicah nestrpnosti in diskriminacije ter o tem, kako pomembno je, da ne diskriminiramo sami niti ne toleriramo drugih, ki to počnejo.

Vodstvu šole smo posredovali še informacije o tem, kaj je sovražni govor in kako se lahko osebe določenega etničnega porekla ob takšnih žaljivih in sovražnih zapisih upravičeno čutijo odrinjene in osebno prizadete. Predsodki in stereotipi lahko posameznika, ki pripada določeni etnični skupnosti, stigmatizirajo in mu otežujejo dejanske možnosti za izobraževanje, vstop na trg delovne sile, dostop do dobrin in storitev ipd. Opozorili smo tudi na to, da je svoboda izražanja varovana le do tistih meja, do koder seže varstvo drugih z ustavo zajamčenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vodstvo smo še opozorili, da diskriminacijo opredeljuje tudi Unescova Konvencija proti diskriminaciji v izobraževanju, ki to med drugim opredeljuje tudi kot ustvarjanje razmer za posameznika ali določeno skupino, ki so nezdružljive s spoštovanjem pravice do človeškega dostojanstva. Skladno s priporočili Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) št. 10 o boju proti rasizmu in rasni diskriminaciji v izobraževanju smo šoli še priporočili, naj prizadevanja proti tovrstnim pojavom uvrsti v prednostne naloge, pripravi pravilnik ali kodeks dobrega ravnanja ter svoje zaposlene stalno izobražuje in osvešča za delo v multikulturnem okolju.

Vodstvo šole nas je obvestilo, da je bil na šoli izveden izredni inšpekcijski nadzor. V zvezi z vsebino spornega članka je inšpektor izrekel opozorilo, da mora direktor kot odgovorna oseba proučiti pobudo zoper objavo spornega članka in sprejeti ustrezne ukrepe, da se v glasilih ne bi pojavljala in širila besedila z nestrpno vsebino. V odgovoru inšpektoratu in Varuhu je vodstvo šole zapisalo, da se bodo člankom s podobno vsebino v prihodnosti izogibali in da se bodo pogovorili z uredniškim odborom o smiselnosti izdaj člankov s podobno vsebino. Povedali so še, da so se v izogib podobnim situacijam na nacionalni televiziji udeležili oddaje Jasno in glasno na temo nestrpnost. Hkrati so obljubili, da se bodo v naslednji številki šolskega glasila opravičili za sporno pisanje, vendar žal nismo dobili informacije o tem, ali so to tudi zares storili. 10.0-7/2008

Natisni: