Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neenaka ureditev na področju upravljanja stavb

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) vsako leto prejme večje število pobud, iz katerih izhajajo najrazličnejše situacije, do katerih po mnenju Varuha prihaja zaradi pomanjkljive ureditve v veljavnem Stanovanjskem zakonu (SZ-1). V nadaljevanju izpostavljamo različno ureditev na področju upravljanja poslovnih ter poslovno-stanovanjskih stavb v primerjavi s stanovanjskimi oziroma stanovanjsko-poslovnimi stavbami.

V skladu s trenutno veljavno ureditvijo je upravljanje poslovnih stavb in tudi poslovno-stanovanjskih stavb veliko bolj ohlapno urejeno kot upravljanje večstanovanjskih stavb. Pri upravljanju poslovnih stavb se namreč (v nasprotju z upravljanjem večstanovanjskih stavb) ne uporabljajo določila Stanovanjskega zakona in Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, pač pa le določila Stvarnopravnega zakonika, zaradi česar stanovanjska inšpekcija tudi ni pristojna za nadzor nad poslovnimi in poslovno-stanovanjskimi stavbami.  

Varuh meni, da se upravljanje poslovnih in poslovno-stanovanjskih stavb ne bi smelo bistveno razlikovati od upravljanja večstanovanjskih stavb oziroma, da bi bilo smiselno upravljanje večstanovanjskih in poslovnih stavb urediti na enovit način v enotnem predpisu.  

Z navedenim mnenjem smo seznanili Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki je pojasnilo, da so na podlagi pobud v osnutku izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje obravnavali tudi razmišljanja v smeri, da bi se pripravil poseben enovit zakon o upravljanju, ki bi združil upravljanje stanovanjskih in poslovnih stavb v etažni lastnini. MOP je pristopilo tudi k izdelavi poglobljene analize izvajanja Stanovanjskega zakona, osnutek novega zakona pa naj bi pripravili do konca leta 2017. Na podlagi prejetega pojasnila smo na MOP konec leta 2017 opravili poizvedbo, v kateri fazi je priprava nove zakonodaje na stanovanjskem področju. Pojasnili so, da ima MOP v začetku leta 2018 v planu javno obravnavo osnutka novega stanovanjskega zakona. Pričakujemo, da se bo v okviru tega uredila tudi obravnavana problematika oziroma odpravil neenak položaj stanovalcev v poslovnih ter poslovno-stanovanjskih stavbah v primerjavi s stanovalci v stanovanjskih oziroma stanovanjsko-poslovnih stavbah. Aktivnostim MOP-a bomo skrbno sledili. Pobuda je bila utemeljena, ugotovili smo kršitev ustavne pravice enakosti pred zakonom. 9.2-3/2017


Natisni: