Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ni pristojnega za ukrepanje v primeru množičnega pojava posteljnih stenic

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je že v lanskem letu prejel pobudo stanovalcev bivšega hotela Lipa v Ljubljani zaradi nevzdržnih higienskih razmer oziroma neobvladljive razmnožitve posteljnih stenic v stavbi. V okviru obravnave pobude smo opravili poizvedbe na Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS), Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Na podlagi prejetih odgovorov smo ocenili, da v navedenem primeru ni pravne podlage, ki bi terjala ukrepanje katere izmed inšpekcij. Edini predpis iz delokroga ZIRS, ki ureja ukrepe za uničevanje mrčesa, je Zakon o nalezljivih boleznih. Dejstvo, da stenice ne prenašajo povzročiteljev nalezljivih bolezni, pa jih praktično izključuje iz okvira tega zakona, zato ZIRS nima podlage za ukrepanje. Tudi IRSOP je pojasnil, da v tovrstnih primerih niso podani pogoji za uvedbo inšpekcijskega postopka Stanovanjske inšpekcije.

V tem pa zaznavamo pomanjkljivost obstoječe ureditve - saj kljub temu, da stenice niso klasificirane kot prenašalke povzročiteljev nalezljivih bolezni ter da gre v obravnavanem primeru skoraj v celoti za zasebno lastništvo bivalnih enot, za prizadete stanovalce predstavljajo zelo velik problem in stisko. Pri nekaterih posameznikih lahko ugriz posteljnih stenic celo privede do hudih alergičnih reakcij. Težava se pojavi predvsem v stavbah, kot je izpostavljena, kjer v večini bivajo socialno ogrožene osebe oziroma osebe, ki za dezinsekcijo niso zainteresirane. dezinsekcija pa je lahko uspešna zgolj, če izvedena dosledno v vseh prostorih, po potrebi tudi večkrat. Pri tem velja dodatno poudariti, da se ti plazeči insekti širijo precej hitro; tudi izven objekta.

Iz razloga, ker so bili odgovori inšpektoratov vsebinsko enaki, in sicer da nimajo pristojnosti za ukrepanje, smo s problematiko seznaniti tudi Inšpekcijski svet (IS), kot koordinatorja dela različnih inšpekcij.

IS se je v zvezi z obravnavano problematiko večkrat obrnil na Ministrstvo za zdravje (MZ) in Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), da zadevo preučita in skušata ugotoviti, v kateri predpis bi bilo mogoče umestiti pravno podlago za ukrepanje inšpekcijskih organov v primeru množičnega pojava posteljnih stenic, vendar sta obe ministrstvi pojasnili, da problematika ni rešljiva znotraj njihovega resorja.

Glede na vse navedeno, smo s problematiko seznanili Vlado RS in predlagali, da jo preuči ter v čim krajšem času uvede postopke za sprejem ustrezne pravne podlage, ki bo v javnem interesu omogočala sprejem ukrepov za zaščito pred posteljnimi stenicami. Ker gre za problematiko, ki se po navedbah pobudnikov pojavlja v vedno več stavbah po Ljubljani, pričakujemo, da bo Vlada RS nemudoma pristopila k uresničevanju našega predloga, pobudo pobudnikov pa štejemo za utemeljeno. (5.7-67/2016)

Natisni: