Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nepravilnosti pri izvajanju individualiziranega programa

Varuh je obravnaval pobudo staršev dijaka drugega letnika srednje šole, ki naj bi mu bile v šoli kršene pravice. Fant je otrok s posebnimi potrebami in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. Starši so zatrjevali, da šola ne upošteva prilagoditev, ki jih dijak za uspešno šolsko delo potrebuje. Prilagoditve pouka so določene z odločbo o usmeritvi in so sestavni del individualiziranega programa, pripravljenega zanj. Posebej je pri nespoštovanju ustreznih prilagoditev izstopal učitelj matematike, kjer so bile dijakove težave najbolj izrazite.

Dijakovi starši so se obrnili na razredničarko, na svetovalno službo in nekajkrat tudi na ravnatelja šole. Pred tem so skušali težave rešiti neposredno z učiteljem v osebnem pogovoru, a brez uspeha. Problem se po zatrjevanju pobudnikov ni reševal ustrezno.

Pobudnika sta se  s pobudo za izredni nadzor na šoli obrnila tudi na Inšpektorat RS za šolstvo in šport (IŠŠ).

V zvezi z navedbami staršev smo prosili za pojasnilo ravnatelja šole, k določenim aktivnostim pa smo pozvali tudi  IŠŠ. Od ravnatelja smo zahtevali oceno izvajanja individualiziranega programa za dijaka. Zanimalo nas je, kakšne vrste pomoči nudijo dijaku in koliko. Pričakovali smo njegovo oceno dijakovega izpolnjevanja minimalnih standardov znanja, ob upoštevanju dijakovih omejitev ter ob ustreznem izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela s prilagoditvami, ki jih zanj določa odločba o usmeritvi. Zanimal nas je tudi njegov načrt za nadaljnjo obravnavo dijaka  oziroma, kako namerava problem rešiti.

Ravnatelj sicer dijakovih težav pri pouku matematike ni zanikal, a je vztrajal, da pouk tudi pri tem predmetu poteka v skladu z dijakovo odločbo o usmeritvi in v skladu z njegovim individualiziranim programom.

Ker so starši izrazili veliko nezadovoljstvo z ravnateljevim odgovorom in ker so sami skušali ravnatelju v osebnih pogovorih dopovedati, da pouk pri matematiki ni ustrezen in da krivice, ki se dogajajo sinu, opažajo tudi njegovi sošolci, smo se na ravnatelja obrnili z novo poizvedbo. V ponovnem odgovoru je ravnatelj vztrajno zatrjeval, da dijaku niso kršene pravice. Kljub temu pa je pri učitelju dosegel, da je dijak še enkrat popravljal oceno iz matematike, saj je bila učiteljeva prvotna ocenitev dijakovega pisnega izdelka dvomljiva. Učitelj je namreč njegov izdelek najprej ocenil s pozitivno oceno, potem pa je naknadno znižal točke pri eni nalogi, tako, da je bil izdelek na koncu ocenjen z negativno oceno. Pri ponovnem popravljanju ocene pa je bil dijak uspešen, saj je test popravil z oceno dobro (3).

Poročilo o izvedenih aktivnostih, ugotovitvah in ukrepih smo glede na zahtevnost inšpekcijskega postopka prejeli od IŠŠ hitro. Z ugotovitvami izrednega nadzora je IŠŠ seznanil tudi starše.

Ravnatelju je bilo poleg drugih ugotovitev o določenih nepravilnostih pri izvajanju individualiziranega programa izdano priporočilo, da z naslednjim šolskim letom zamenja učitelja matematike v razredu, ki ga bo dijak obiskoval. Priporočilo, ki smo ga ocenili kot ustreznega in primernega, naj bi ravnatelj tudi upošteval, kar je šolskemu inšpektorju tudi zagotovil. Pobudo smo zaključili kot utemeljeno.11.4-4/2017

Natisni: