Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odškodnina za prestop v drug športni klub

Varuh je ponovno prejel več opozoril v zvezi z ravnanjem športnih klubov ob prestopih mladoletnih športnikov v drug športni klub. Gre za plačilo visokih odškodnin, kar se staršem zdi nesprejemljivo.  

Pobudnikom smo sporočili, da jim ne bomo mogli pomagati, kot so pričakovali, saj so pristojnosti Varuha po Zakonu o varuhu človekovih pravic (Ur. list RS, št. 71/93, popr. 15/94, 56/02) omejene na državne organe, organe lokalnih skupnosti ali nosilce javnih pooblastil, kadar s svojimi akti ali ravnanjem kršijo človekove pravice in temeljne svoboščine oziroma povzročijo druge nepravilnosti. Športna društva oziroma klubi in njihove zveze so prostovoljna združenja, do katerih Varuh nima nobenih pooblastil.

Pojasnili smo jim, da Zakon o športu (Ur. list RS, št. 22/98; v nadaljevanju: zakon) v 1. členu določa, da je delovanje v športu interesno in prostovoljno. Razmerij med športniki in njihovimi klubi ali športnimi zvezami tako ne ureja niti zakon niti drugi predpisi s področja športa, pač pa jih urejajo medsebojne pogodbe, v skladu s civilnopravnimi oziroma obligacijskimi predpisi. Za konkretne kršitve pravic športnikov je pristojen Inšpektorat RS za šolstvo in šport,  saj zakon v 54. členu določa, da inšpekcija v športu opravlja med drugim tudi nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za opravljanje nalog v športu nacionalnega pomena, namensko porabo javnih sredstev in zlorabo temeljnih človekovih pravic športnikov. Nadzor na področju športa je usmerjen tudi v zakonitost delovanja športnih organizacij ter v zakonito delovanje izvajalcev športnih prireditev.   

Ker nismo poznali konkretnih pogodb, ki so bile sklenjene med športnim društvom in starši, smo staršem svetovali, da bi morda še veljalo izkoristiti možnost razumnega pogovora z vodstvom kluba, ki vztraja na plačilu odškodnine. V primeru neomajnih stališč v športnih klubih smo staršem svetovali pritožbe na panožno zvezo. Po drugi strani pa je lahko sporno tudi to, ali je šlo pri vključitvi v športni klub za pogodbo ali le za pristopno izjavo. Zgolj pristopna izjava je po našem mnenju dvomljiva podlaga za zahtevano odškodnino.

V konkretnem primeru torej nismo imeli zakonskih osnov za posredovanje v klubu in ne za vplivanje na panožno zvezo, da bi spremenila svoj pravilnik, ki določa pogoje ob prestopih mladih športnikov v drug športni klub.

S problemom smo se v letnih poročilih Varuha v preteklosti že ukvarjali, zato ponovno opozorjamo, da je notranja ureditev razmerij v športnih društvih oziroma klubih brez zunanjega nadzora pomanjkljiva, kar očitno lahko povzroča tudi zlorabe ali vsaj nepravilnosti. Pobude so bile po mnenju Varuha utemeljene. 5.8-33/2015

Natisni: