Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obupani študenti višje šole

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel nepodpisano pobudo študentov višje strokovne šole, v kateri so se študenti pritožili zoper profesorja, ki je bil nosilec predmeta poslovna informatika in statistika. Navajali so, da imajo študenti pri teh predmetih izredno slabe rezultate. V januarskem izpitnem roku je izpit opravljalo 50 študentov, a je profesor znanje le 13 študentov ocenil pozitivno. Zatrjevali so še, da je profesor zelo maščevalen in si zato ne upajo obrniti na vodstvo šole, kaj šele, da bi od profesorja zahtevali vpogled v svoje izdelke. Predlagali so, da se preveri profesorjeva strokovnost in uspešnost študentov na izpitih v zadnjem letu.

Varuh je pritožbo v reševanje odstopil Inšpektoratu RS za šolstvo in šport. Inšpektorica se je takoj odzvala in opravila izredni inšpekcijski nadzor. Vseh navedb iz pobude sicer ni potrdila, ugotovila pa je, da je uspešnost študentov pri izpitu iz poslovne informatike in statistike nizka, komaj 32-odstotna.

Inšpektorica je odredila tudi preverjanje strokovnosti profesorja in zahtevala mnenje študentov o njem z izvedbo anonimne ankete. Izkazalo se je, da se študenti ne strinjajo tudi s podajanjem učne snovi, saj jim jo profesor razlaga na prezahteven način. Ankete so pokazale zelo slabo oceno za profesorja (le 2.15), zato je Komisija za kakovost ravnateljici predlagala njegovo zamenjavo. Ravnateljica se je zavezala, da s profesorjem za novo študijsko leto ne bo sklenila nove pogodbe za izvajanje predavanj iz navedenega predmeta, tudi zato, ker je profesorju poteklo imenovanje za predavatelja. Zato je inšpektorica odredila, da do pridobitve novega profesorja »stari« profesor ne sme predavati.

Pobuda študentov se je izkazala za utemeljeno. 5.8-9/2013

Natisni: