Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Uradne ure na Inšpektoratu RS za delo

Pobudnik je navajal, da mu je delovno razmerje prenehalo 19. 2. 2009. Delodajalec mu ni izplačal plače za januar, niti mu ni nameraval izplačati pripadajoče plače za februar, zato se je znašel v socialni stiski. Zoper delodajalca je vložil prijavo na Inšpektorat RS za delo (IRSD), pri čemer pa je naletel na težave. Na inšpektorat se je obrnil v sredo, v času, ko ni bilo uradnih ur, zato je isti dan prijavo poslal inšpektoratu na elektronski naslov, objavljen na spletni strani. Naslednji dan in še enkrat naslednji ponedeljek je po telefonu poskušal preveriti, ali je bila njegova vloga sprejeta, vendar mu uslužbenke inšpektorata, s katerimi se je pogovarjal, teh informacij niso mogle dati.

Opravili smo poizvedbo pri IRSD in prosili za pojasnilo o obravnavi prijave pobudnika, ali je bil pri delodajalcu opravljen inšpekcijski nadzor, kakšne so bile ugotovitve in morebitni ukrepi. Želeli smo tudi, da se opredelijo do naših navedb o zagotavljanju uradnih ur v večjem obsegu. Posebej nas je zanimalo, kako zagotavljajo dostopnost inšpektorjev za delo v nujnih primerih, denimo, kadar so izpolnjeni pogoji za zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi.

IRSD nas je seznanil, da je delodajalec že v času inšpekcijskega nadzora pobudniku nakazal plačilo za delo za januar 2009 in pripadajoči del plačila za delo za februar 2009. V zvezi z uradnimi urami so pojasnili, da se že leta ukvarjajo s pomanjkanjem kadrov. V času priprave odgovora (marec 2009) je bilo na IRSD zaposlenih 87 inšpektorjev, ki opravljajo nadzor nad 171.126 delodajalci. Poudarili so, da bi v kadrovski sestavi povečan obseg uradnih ur pomenil le zmanjšanje opravljenega dela na terenu, kar pa je prednostna naloga inšpektorjev za delo. Navedli so še, da poleg uradnih ur, določenih na podlagi 57. člena Uredbe o upravnem poslovanju, na IRSD dnevno odgovarjajo tudi na zaprosila za strokovno pomoč (v letu 2008 so jih prejeli 931), rešujejo pa tudi prijave, ki so oddane prek avtomatskega telefonskega odzivnika in prek portala e-uprava. S Strategijo nadaljnjega razvoja IRSD iz leta 1993 je bilo predvideno, da naj bi bilo v letu 1994 zaposlenih vsaj 120 uslužbencev, od tega 90 inšpektorjev za delo. Po več kot 15 letih od uveljavitve Zakona o inšpekciji dela tega števila zaposlenih še vedno niso dosegli. Zagotovili so, da vse svoje zakonsko predpisane obveznosti opravljajo skladno s svojimi kadrovskimi zmožnostmi, pri čemer vedno dajejo prednost primerom, v katerih so delavcem kršene pravice, ki so ključne za njihovo ekonomsko in socialno varnost. Izrazili so upanje, da bodo k reševanju njihove kadrovske problematike pripomogla tudi priporočila, ki jih je Državni zbor RS sprejel ob obravnavi Varuhovega letnega poročila za leto 2007.

Obravnava pobudnikove prijave na IRSD je bila korektna, prav tako korektna in utemeljena so bila tudi pojasnila IRSD v zvezi z zagotavljanjem uradnih ur. Smo pa pobudo šteli kot utemeljeno, saj smo presodili, predvsem glede na čedalje bolj zaostrene gospodarske razmere, v katerih je pričakovati povečano število kršitev pravic iz delovnega razmerja in v katerih se tudi že kaže povečana potreba po strokovni pomoči, ki jo IRSD delavcem daje na podlagi 4. člena Zakona o inšpekciji dela, da bi bilo nujno zagotoviti uradne ure IRSD v večjem obsegu. Predlagamo, da se v primeru prijave po elektronski pošti prijavitelju avtomatično pošlje potrdilo o prejemu prijave. Tako bi se zmanjšalo nepotrebno telefonsko preverjanje dospelosti prijav, hkrati pa bi prijavitelj s takim potrdilom imel dokaz o prijavi. Ponovno poudarjamo, da bi bilo nujno IRSD kadrovsko okrepiti, in upamo, da se bo to čim prej tudi zgodilo. 4.1-15/2009

Natisni: