Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Težak položaj delavcev po odpovedi pogodb o zaposlitvi

Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije nas je seznanil s težavami 23 delavcev podjetja Nizke rudarske gradnje, d. d., Maribor. Navedli so, da je vseh 23 delavcev februarja 2008 prejelo redne odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Odpovedni rok se jim je že iztekel. Niso se mogli prijaviti na Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), ker jim delodajalec še ni zaključil delovnih knjižic in jih odjavil iz obveznih zavarovanj niti jim ni izročil potrdil o plačah za preteklo leto, ki so podlaga za izračun nadomestil na ZRSZ. Delodajalec se je skrival, nedosegljiv je bil za inšpektorje, delavce in medije.

Opravili smo poizvedbo pri Inšpektoratu RS za delo (IRSD), ki nas je seznanil, da je začel postopke o prekršku zoper delodajalca oz. pravno in odgovorno osebo, saj je ugotovil več kršitev. Delavci so bili obveščeni o ugotovitvah in ukrepanju inšpektorata, prejeli so tudi potrdila o podanih prijavah zaradi možnosti uveljavljanja pravic na centru za socialno delo. Še posebej so bili seznanjeni s postopkom za varstvo pravic na podlagi 204. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) in vsi prizadeti delavci naj bi vložili tožbe zoper delodajalca na delovnem sodišču. Ugotovitve v zvezi z neizplačanimi plačami je IRSD odstopil Davčnemu uradu, saj ni bilo mogoče ugotoviti, ali so bili plačani prispevki za socialno varnost.

V času, ko smo prejeli poročilo IRSD, so bili delavci še vedno v veliki negotovosti, saj se nekateri po poteku odpovednih rokov niso mogli prijaviti na ZRSZ, ker jih delodajalec ni odjavil iz zavarovanja in jim vrnil zaključenih delovnih knjižic, še naprej pa so ostajali tudi brez plač in nadomestil plač. Delavci so bili zaradi neaktivnosti delodajalca še vedno zaposleni pri delodajalcu in po mnenju IRSD naj bi v kratkem nastale okoliščine, ko bi lahko delavci sami izredno odpovedali pogodbe o zaposlitvi na podlagi 112. člena ZDR. Na pristojno sodišče je bil podan predlog za začetek stečaja delodajalca.

Pobudo smo šteli kot utemeljeno, saj ravnanje delodajalca ni bilo zakonito. Postopanje IRSD je bilo korektno, drugih možnosti za naše posredovanje glede na pristojnosti Varuha pa ni bilo. 4.1-33/2008

Natisni: