Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno odločanje o pritožbi zoper odločbo o odvzemu denarne socialne pomoči

Pobudnik je navedel, da je center za socialno delo (CSD) izdal odločbo o odvzemu pravice do denarne socialne pomoči. Zoper odločbo je vložil pritožbo, ki je bila 4. 9. 2008 posredovana v pristojno reševanje na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

MDDSZ do februarja 2009 o pritožbi še ni odločilo, zato smo pri njih opravili poizvedbo. Pojasnili so le, da je treba zaradi zaostankov pri odločanju o pritožbah o denarnih socialnih pomočeh na odločitev počakati več mesecev. Tako smo jim 5. 3. 2009 posredovali še en dopis, v katerem smo navedli, da so njihove navedbe nesprejemljive.

MDDSZ nam je v odgovoru z dne 12. 5. 2009 (odgovor smo prejeli šele po urgiranju, že prej naj bi bil pripravljen, vendar po pomoti ne poslan) zatrdilo, da z dogovorjenimi ukrepi zmanjšujejo zaostanke in bodo v najkrajšem možnem času začeli odločati v zakonsko predvidenem roku. Pobudnika smo s tem seznanili. Na nas se ni več obrnil, zato predvidevamo, da je bilo o njegovi pritožbi že odločeno.

Pobudo smo šteli za utemeljeno iz razlogov, ki smo jih navedli že zgoraj. Pričakovali smo, da bo MDDSZ resnično odpravilo zaostanke in o pritožbah odločalo v zakonsko predvidenih rokih, vendar ob pisanju tega poročila te obljube še niso bile uresničene. 4.2-3/2009

Natisni: