Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Dopust za delo z otroki s posebnimi potrebami

Pobudnica je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) naslovila pobudo v zvezi z dopustom zaradi posebnih pogojev dela. Zanimalo jo je, ali lahko ravnatelji zavodov zaposlenim priznavajo dopust v trajanju deset dni, ki ji je bil v preteklosti že priznan. V pobudi je še navedla, da je prošnjo, ki jo je priložila, poslala tudi na Mestno občino Ljubljana (MOL) in na Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ). Dopis naj bi se nanašal na odpravo pravice do desetih dni letnega dopusta za delavke ljubljanskih razvojnih oddelkov, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami. Odgovora na svojo vlogo od obeh naslovnikov ni prejela.

Pri obeh naslovnikih smo preverili, zakaj na vlogo pobudnice nista odgovorila, in ju pozvali, naj svoj odgovor nemudoma posredujeta. Pobudnici pa smo pojasnili, da je Varuh ustanovljen za varovanje človekovih pravic v razmerju do državnih organov in nosilcev javnih pooblastil, ni pa pristojen za razlage predpisov ali pravno svetovanje. Ravnatelj zavoda je avtonomen poslovodni organ, ki svoje odločitve sprejema samostojno, pri čemer upošteva veljavne predpise. Varuh ne more postavljati meje dovoljenih ravnanj ravnateljem zavoda. MŠŠ nas je seznanilo, da je bil dopis št. 602-19/2009 z dne 20. 5. 2009, ki se je nanašal na vprašanje pobudnice, poslan na naslov vrtca, kjer je pobudnica zaposlena. Iz odgovora MŠŠ izhaja, da pravne podlage omogočajo priznanje pravice do povečanega letnega dopusta le zaposlenim, ki delajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami in v šolah s prilagojenim programom. Stališče MŠŠ je, da vrtec, v katerem je zaposlena pobudnica, ne spada v navedeno kategorijo. S takšnim mnenjem ministrstva se strinjamo. Je pa bila ob obravnavi pobude izpostavljena možnost, da takšna ureditev posega v načelo enakosti, ki ga zagotavlja 14. člen Ustave RS, zato smo ministrstvo pozvali, naj nam podrobno pojasni razlike med delom v navedenih zavodih in med delom, ki ga opravljajo v posebnih oddelkih v rednih vrtcih. V njihovem odgovoru takšnega pojasnila nismo prejeli. Zato domnevamo, da dejansko ni razlik med obremenitvami in odgovornostmi pri zaposlenih, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami v posebnih oddelkih v rednih vrtcih, in tistih, ki delajo v posebnih zavodih. Glede na to menimo, da bi bilo treba primerljivost položajev upoštevati tudi pri določitvi višine letnega dopusta. To izenačitev je mogoče doseči z zmanjševanjem letnega dopusta pri eni skupini ali s povečevanjem pri drugi.

Odprava navedene razlike je mogoča s spremembo veljavne kolektivne pogodbe. Vsebino kolektivne pogodbe spreminjajo le stranke pogodbe. Zato smo MŠŠ predlagali, naj pri naslednji spremembi kolektivne pogodbe upošteva tudi predlagano spremembo. Pobudnici smo predlagali, naj se poveže s svojim sindikatom, ki lahko kadar koli predlaga spremembo kolektivne pogodbe. MŠŠ nas je še seznanilo, da pred sodiščem poteka postopek, ki se nanaša ravno na izpostavljeno vprašanje. Z vsebino tega sodnega postopka pa podrobneje nismo seznanjeni. MŠŠ je zagotovilo, da bo po končanem postopku upoštevalo odločitev sodišča. Ob upoštevanju veljavnih predpisov ni možnosti, da se pobudnici večji dopust takoj prizna, saj za to ni ustreznih pravnih podlag. Pobudo smo šteli kot delno utemeljeno. 4.3-52/2009

Natisni: