Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Miha Horvat

namestnik varuha

  • 2006 - Fakulteta za družbene vede v Ljubljani mu po vseh opravljenih obveznostih univerzitetnega študijskega programa Politologija in končanju univerzitetnega študija, podeli strokovni naslov univerzitetni diplomirani politolog
  • 2007 - zaposli se pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije
  • 2008 - ko Varuh skladno z Zakonom o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (MOPPM), začne izvrševati tudi naloge državnega preventivnega mehanizma, postane (poleg dela na pobudah po ZVarCP) tudi del ekipe za opravljanje nadzorov krajev odvzema prostosti (kot so zavodi za prestajanje kazni zapora, oddelki pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic, varovani oddelki socialnovarstvenih zavodov,…)
  • 2016 - varuhinja ga predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije v imenovanje za svojega namestnika in nato je tam meseca marca tudi res sprejet sklep, da se ga imenuje za namestnika varuhinje človekovih pravic
  • 2017 - pridobi še strokovni naslov magister prava.