Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

3.6. Stiki z javnostjo

Stiki z javnostjo

Podpora javnosti je posebej pomembna za uspešno delo vsakega ombudsmana. Zato smo obveščanju javnosti o našem delu posvečali veliko pozornost. Zaradi obilice dela s pobudami, pomanjkljive kadrovske zasedenosti in ker v uradu nimamo zaposlenega nikogar, ki bi bil posebej usposobljen in namenjen za odnose z javnostjo, je bilo sicer težko zagotavljati ustrezno obveščanje. Vendar ugotavljamo, da nam je ob razumevanju in podpori novinarjev in javnih glasil uspelo seznaniti najširši krog ljudi z obstojem, namenom, pristojnostmi in pooblastili varuha človekovih pravic.

V začetnem obdobju našega dela smo namreč ugotavljali, da posamezniki slabo poznajo naše možnosti. Zato smo izkoristili vsako priložnost, ki se je ponudila, da smo v javnih glasilih pojasnjevali podrobnosti o našem delu. Iz vsebine pobud je razvidno, da se je poznavanje možnosti in omejitev, ki jih ima varuh, bistveno izboljšalo, struktura pobudnikov pa kaže, da institucijo poznajo vse prebivalstvene skupine v vseh delih države.

V letu 1995 smo imeli šest novinarskih konferenc v Ljubljani. Odziv novinarskih hiš je bil po naši oceni zelo dober. Na konferencah smo poročali o svojem delu v minulem obdobju in o položaju na področju varstva človekovih pravic ter o ugotovljenih nepravilnostih, ki izhajajo iz obravnave posameznih zadev. Za lažje spremljanje našega dela smo za posamezne novinarske konference pripravili posebna sporočila iz urada varuha, v katerih so bili zbrani statistični podatki o številu prejetih in rešenih pobud, nekateri predlogi in mnenja varuha ter opis nekaterih zanimivih končanih zadev.

Zaradi zaupnosti postopka pri varuhu smo pri posredovanju opisanih zadev javnosti posebej skrbno pazili, da ne bi bila odkrita identiteta pobudnikov.

Poleg novinarskih konferenc v Ljubljani smo vedno imeli novinarske konference tudi v krajih, ki smo jih obiskali v okviru poslovanja zunaj sedeža.

Za boljše obveščanje javnosti smo novinarskim hišam občasno poslali kratka sporočila o nekaterih zadevah z našimi mnenji in predlogi za rešitev. Varuh je opravil vrsto intervjujev in sodeloval v številnih televizijskih in radijskih oddajah osrednjih in regionalnih postaj. Nekaj teh oddaj je bilo odprtih za klice poslušalcev.