Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zakon o davčnem postopku

 

Uradno prečiščeno besedilo (ZDavP-1-UPB2)

Uradni list RS, št. 21/06; 58/06 popr.

 

2. PODPOGLAVJE

VAROVANJE PODATKOV

 

80. člen

(razkritje podatkov državnim in drugim organom)


(1) Davčni organi si medsebojno avtomatsko ali na zahtevo razkrijejo podatke, ki jih pridobivajo po tem zakonu, zakonu o obdavčenju ali mednarodnih pogodbah, ki obvezujejo Slovenijo, ki so davčna tajnost in jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog v zvezi z davki, za pobiranje katerih so pooblaščeni z zakonom.

(2) Davčni organ sme razkriti podatke o posameznem davčnem zavezancu Državnemu zboru in delovnim telesom Državnega zbora, Ustavnemu sodišču, Računskemu sodišču in Varuhu človekovih pravic, če je razkritje potrebno za izvajanje z zakonom predpisanih pristojnosti teh organov in institucij.