Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo strežnikov

  
Številka: 0404-15/2006-8                            
Datum: 10.10.2006


ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE - NAVODILO PONUDNIKOM

V skladu s Pravilnikom za oddajo javnih naročil male vrednosti (0102-2/2005 z dne 5.1.2005) vas z namenom dobave datotečno-aplikacijskega strežnika s pripadajočo programsko opremo in izvedbe storitev namestitve Windows 2003 SRV, migracije podatkov ter postavitve strežnika za izvajanje storitev nameščanja delovnih postaj na daljavo – RIS strežnika (Remote Installation Service) vabimo, da predložite svojo ponudbo za potrebe Varuha človekovih pravic RS.

 


OSNOVNI PODATKI O NAROČILU MALE VREDNOSTI:

1. ŠTEVILKA NAROČILA:
 
0404-15/2006-2

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

dobava datotečno aplikacijskega strežnika s pripadajočo programsko opremo in izvedba storitev namestitve Windows 2003 SRV, migracije podatkov in postavitve strežnika za izvajanje storitev nameščanja delovnih postaj na daljavo – RIS strežnika (Remote Installation Service) – podrobnejša specifikacija je podana v prilogi 1 tega povabila


3. NAROČNIK :

REPUBLIKA SLOVENIJA
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 
Dunajska cesta 56
1000 LJUBLJANA

Matična številka:  585501200
Davčna številka:                 57006229
Številka TRR:            01100-6300109972

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije v skladu s 3. odstavkom 13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 97/04 (ZDDV-UPB2)) ni davčni zavezanec.

4. ROK ZA ODDAJO PONUDBE: 

18.10.2006 do 11.00 ure na naslovu naročnika


5. ROK ZA OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA:

20 dni od poteka roka za oddajo ponudb


6. ROK ZA SKLENITEV POGODBE:

20 dni od obvestila o izboru

 
SESTAVA POVABILA:

a) To povabilo z navodili ponudnikom za pripravo ponudbe
b) Specifikacija, ki jo mora izpolnjevati ponujena oprema ter opis zahtevanih storitev
c) Vzorec obrazca Ponudba – podatki o naročniku
d) Vzorec obrazca Predračun
e) Vzorec obrazca Izjava o izpolnjevanju pogojev
f) Vzorec obrazca Dokazilo referenc
g) Vzorec pogodbe

  
NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE

Ponudbo ponudnik pripravi tako, da izpolni obrazce, ki so priloženi k temu povabilu in jih  zloži po naslednjem vrstnem redu:
Obrazec ponudba - podatki o ponudniku
Obrazec predračun
Obrazec izjava o izpolnjevanju pogojev
Dokazilo referenc
Pogodba

K tako zloženi ponudbi ponudnik lahko priloži prospekt strežnika s navedbo podrobnejših karakteristik. 

Jezik ponudbe: slovenski jezik

Rok veljavnosti ponudbe: najmanj 60 dni

1 Variante ponudbe  niso dovoljene

Ponudba mora biti zaprta v ovojnici. Na prednji strani mora biti naveden naziv in naslov naročnika, skupaj z navedbo »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA DOBAVO STREŽNIKA IN IZVEDBO STRITEV«, na zadnji strani pa naziv in naslov ponudnika.


POGOJI ZA PRAVILNOST PONUDBE

Za pravilno se šteje ponudba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. Pogoj:
Ponudnik je v zadnjih dveh (2) letih pred objavo tega naročila male vrednosti imel sklenjeni vsaj dve pogodbi za dobavo strežnika in izvedbo postavitve Windows 2003 SRV ter postavitve RIS strežnika.

Način dokazovanje pogoja št. 1:
Ponudnik naj predloži potrjeni referenčni izjavi s strani naročnikov (original podpisane in žigosane), iz katerih je razvidno da gre za dobavo strežnika ter izvedbo postavitve Windows 2003 SRV ter postavitve RIS strežnika.

2. Pogoj:
Rok plačila najmanj 30 dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa.

Način dokazovanje pogoja št. 2:
Posebna priloga ni zahtevana – ponudnik s podpisom ponudbenega predračuna izkaže izpolnjevanje pogoja (konkretno v točki 3).


3. Pogoj:
Ponudnik mora smiselno izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 42. člena Zakona o javnih naročilih ZJN-1 (Ur. l. RS, št. 36/04 (ZJN-1-UPB1)).

Način dokazovanja pogoja št. 3:
Izpolnjevanje pogoja se dokazuje s predložitvijo izpolnjene, podpisane in žigosane izjave (priloga 2 k ponudbi).
Naročnik lahko zahteva od ponudnikov, da v primeru dvoma predložijo originalne listine, kot dokazilo, da izpolnjujejo pogoje iz 42. člena.

MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Kot merilo za izbiro najugodnejše ponudbe bomo upoštevali skupno ceno (za strežnik in izvedbo storitev) podano v prilogi »Predračun« (priloga 1 k ponudbi). Najugodnejša ponudba je tista kjer je ponujena najnižja skupna cena.

Če bo več ponudb z isto ceno bo ugodnejša tista, ki bo ponujala krajši rok izvedbe na ključ (dobave strežnika ter izvedbe zahtevanih storitev).

Pri izbiri bomo upoštevali samo ponudbe, ki bodo pravilne in imele priloženo izpolnjeno ponudbo s prilogami (predračun, izjava, dokazilo referenc ter pogodba).

 

KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba naročnika za postavljanje vprašanj v zvezi z naročilom male vrednosti je Kristijan Lovrak. Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo po telefaksu na št. (01) 475-00-40 ali po elektronski pošti kristijan.lovrak(at)varuh-rs.si. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani varuha www.varuh-rs.si.

 Kristijan Lovrak, podsekretar


Priloge:  

 - specifikacije, ki jo mora izpolnjevati ponujena oprema ter opis zahtevanih storitev
 - obrazec Ponudba
 - obrazec Predračun
 - obrazec Izjava
 - vzorec pogodbe

 

 
PRILOGA 1

1.1  Datotečno-aplikacijski strežnik – minimalne zahtevane karakteristike

  1 1 x Procesor Intel Xeon  3,2 Ghz z možnostjo vgradnje dodatnega procesorja
2 Predpomnilnik L2 vsaj 2MB
3 800 MHz front-side bus Intel EM64T tehnologija
4 Pomnilnik SDRAM DIMM 2 GB (ECC tehnologija)
5 Pomnilnik nadgradljiv do najmanj 12 GB
6 2 x “on board” ali vgrajena strežniška mrežna kartica UTP hitrost 1 Gbs  (100/1000Base-Tx) z delovanjem v Full Duplex načinu in "autodetect" funkcijo, podpora IEEE 802.1Q in 802.1p VLAN standard, podpira delovanje v primarnem in redundantnem načinu v kombinaciji z dodatno kartico enakega tipa ("primary" in "standby") s samodejnim in za odjemalce neopaznim preklopom v primeru okvare, podpira združevanje vrat dveh ali več kartic v smislu povečanja prepustnosti, podprti mrežni operacijski sistemi: MS Windows 2000, Netware, Unix, Linux (kartice so lahko v dual port izvedbi)
7 PCI ali AGP grafična kartica z najmanj 8 MB pomnilnika, ki podpira ločljivost 1024x768 pri 75Hz
8 Vsaj 3 PCI-X ležišča
9 Programska podpora kontroli in upravljanju strežniških komponent
10 SLO tipkovnica, Windows združljiva s PS/2 priključkom
11 Optična ali navadna miška s PS/2 priključkom in s podlogo
12 Priključki: en RS-232 (serijski), en paralelni, najmanj dva USB, dva PS/2 -za miško in tipkovnico
13 CD/DVD pogon (najmanj 40x hitrost)
14  Disketna enota 3,5'' zmogljivosti 1,44 MB
15  SCSI RAID krmilnik, ki podpira vsaj RAID 0,1,5,10
16  3 x 146 GB SCSI disk (Ultra 320) hitrosti 10.000 rpm , konfigurirano v RAID 5
17  Vsi diski v hot-plug izvedbi (Skupaj vsaj 6 hot-plug ležišč za diske)
18 Prostostoječa (tower) izvedba ohišja
19 Redundantni napajalniki in ventilatorji
20 Dodaten enokanalni Ultra 320 SCSI krmilnik
21 Možnost priključitve zunanje SCSI tračne enote
22 Podpora s strani proizvajalca in gonilniki za sledeče operacijski sistem: Windows 2003 server
23 Zunanja tračna enota  s sledečo specifikacijo: Ultrium-2 tipa »half height« (kapaciteta 200 GB brez kompresije), priloženih 10 medijev in 1 čistilna kaseta, ustrezen pribor (kabli in terminacija) za priključitev na strežnik – scsi vmesnik
24 2x MS Windows Server 2003 R2
25 BrightStor ARCServe Backup for Windows

1.2 Seznam storitve

1 Namestitev Windows 2003 Svr (1 datotečni strežnik, 1 x RIS strežnik)
2 Namestitev AD (Active Directory) in Group Policy
3 Migracija podatkov, AD in Group Policy
4 Postavitev RIS strežnika
5 Izdelava RIS podob za vse tipe delovnih postaj na lokaciji (7 tipov del. postaj)
6 Migracija delovnih postaj na novo domeno
7 Centralna namestitev Sophos antivirusne opreme na domenski strežnik
8 Namestitev WUS (Windows Update Services)
9 Namestitev in konfiguracija programske opreme za varnostno kopiranje podatkov

 

PONUDBA ŠT. ______________
z dne ____________


 (izpolniti prazna polja!)
 
 
Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca št. 0404-15/2006-2 z dne 10.10.2006 vam v nadaljevanju posredujemo naslednje podatke:


Ponudnik 
Naslov 
Matična številka 
Davčna oziroma ID številka za DDV 
Zavezanec za DDV                   DA     NE          (ustrezno obkrožite)
Številka transakcijskega računa in naziv banke pri kateri je odprt 
Telefon 
Telefaks 
Mobilni telefon
 
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe 
E-pošta 
Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe 
 

Kraj in datum: 

Ponudnik:
 
Podpis:


----------------------------------------------------------------------------------------

Priloga: 1

PONUDBENI PREDRAČUN              
(izpolnite!)
 
 
 Ponudnik: ____________________________________________

 Opis Količina Cena skupaj (SIT)
   
1. Strežnik s pripadajočo programsko opremo
(navedite ponujeno znamko, model, konfiguracijo, programsko opremo)
 1 
2. Izvedba storitev
Namestitev Windows 2003 Svr
Namestitev AD (Active Directory) in Group Policy
Migracija podatkov, AD in Group Policy
Postavitev RIS strežnika
Izdelava RIS podob za vse tipe delovnih postaj na lokaciji (7 tipov del. postaj)
Migracija delovnih postaj na novo domeno
Centralna namestitev Sophos antivirusne opreme na domenski strežnik
Namestitev WUS (Windows Update Services)
Namestitev in konfiguracija programske opreme za varnostno kopiranje podatkov
Testiranje delovanja sistema
 1 
3. Skupaj 1+2  
4. Popust  %  
5. Osnova za DDV (3-4)  
6. 20% DDV  
7. Cena skupaj z DDV  

Rok za dobavo strežnika je do _________ dni za izvedbo storitev pa _______ ur po dobavi strežnika.

Rok plačila je 30 dni po opravljenem delu in uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa na podlagi potrjenega predloženega poročila o opravljenem delu.

Veljavnost ponudbe je do ___ . ___.2006 (najmanj 60 dni).

Navedene cene so fiksne do zaključka izvedbe na ključ (dobave strežnika ter izvedbe storitev).

Ponudnik izjavlja, da ponujena oprema in navedene storitve vključujejo vse sestavine zahtev naročnika iz priloge 1 k povabilu ponudnikom.


Kraj in datum: 

Ponudnik:
 
Podpis:

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Priloga: 2

 
IZJAVA, DA PONUDNIK V CELOTI SPREJEMA POGOJE RAZPISA ZA ODDAJO JNMV IN IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JNMV 
 (izpolnite!)
 
 
 Ponudnik: ____________________________________________

S podpisom te izjave, jamčimo:

• da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v povabilu k oddaji ponudbe za udeležbo v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti,
• da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmetnih del,
• da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del,
• za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje, da:

• imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
• imamo strokovne izkušnje na podobnih delih,
• nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
• nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
• nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
• skladno z zahtevami naročnika smo tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno sposobni izvesti predmetno javno naročilo male vrednosti.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki resnični in jih bomo ob naročnikovi zahtevi dokazali s predložitvijo ustreznih listin.

 

Kraj in datum:

Ponudnik:
 
Podpis:

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Priloga 3

 

REFERENCA:

_______________________________________________________
           naročnik

 

 

Potrjujemo, da je ponudnik  ______________________  (naziv in naslov ponudnika) za naše potrebe v obdobju preteklih dveh let izvedel dobavo strežnika in namestitev Windows 2003 SRV ter postavitve RIS strežnika.

 

 


_______________________  _______  ____________________
kraj, datum            žig           odgovorna oseba

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Priloga 4

VZOREC POGODBE

V VZOREC POGODBE NE VPISUJTE NIČESAR! VZOREC POGODBE JE POTREBNO NA KONCU LE  PODPISATI IN ŽIGOSATI!
S podpisom ponudnik potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja.

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, ki ga zastopa Bojana Kvas, generalna sekretarka Varuha (v nadaljnjem besedilu: kupec).
Matična številka: 5855012
Davčna številka: 57006229
TRR: 01100-6300109972 odprt pri Banki Slovenije

in

(v nadaljnjem besedilu: prodajalec)
ID za DDV: ______________

skleneta naslednjo:


POGODBO O DOBAVI STREŽNIKA IN IZVEDBI STORITEV
ŠT. 0404-15/2006

 

I. Predmet pogodbe

1. člen

(1) Na podlagi izvedenih postopka naročanja s to pogodbo prodajalec:
-  proda ter izroči kupcu v last in posest, kupec pa kupi datotečno-aplikacijski strežnik s pripadajočo licenčno programsko opremo ter izvede storitve skladno z zahtevami kupca (specifikacija in seznam storitev so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del te pogodbe);
-  izroči opremo na naslov kupca;
- zagotavlja rezervne dele v skladu z določili te pogodbe.


II. Pogodbena cena

2. člen

(1) Skupna pogodbena cena znaša ………………SIT.
(z besedo:…………… SIT).

(2) Skupna pogodbena cena je nespremenljiva.

 

II. Jamstva prodajalca

3. člen

(1) Prodajalec kupcu jamči, da:

• kupljena oprema deluje brezhibno in nima stvarnih napak,
• kupljena oprema nima pravnih napak;
• kupljena oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile  dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
• bo strokovno izvedel zahtevane storitve in vzpostavil brezhibno delujoče delovno okolje;

ter da bo kupec pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, prodajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo in delovanje vzpostavljenega okolja – strežnika 2003 in RIS strežnika.

(2) Jamstvo prodajalca za skrite napake opreme velja še 3 leta po dobavi. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljene opreme pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko kupec razdre pogodbo delno ali v celoti. Prav tako jo lahko razdre v celoti, če prodajalec z dobavo in izvedbo (delno ali v celoti) zamuja za več kot 10 dni.

(3) V primeru razdrtja pogodbe kupec pisno o tem obvesti prodajalca in navede, na kateri lokaciji in v katerem času mu bo predana že dobavljena oprema na razpolago, določi rok za vrnitev kupnine in uveljavi dano zavarovanje.


III. Dobava in izvedba storitev

4. člen

Prodajalec mora v roku 30 dni od podpisa pogodbe izročiti opremo kupcu na lokaciji kupca ter izvesti vse storitve po tej pogodbi za vzpostavitev brezhibno delujočega delovnega okolja.


IV.  Izročitev in vzpostavitev delovnega okolja

5. člen

(1) Prodajalec mora hkrati z opremo ob prevzemu kupcu izročiti še:
• pravilno izpolnjeno dobavnico;
• vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja;
• potrdila o poreklu opreme, razen za opremo slovenskega porekla;
• potrdila originalnih proizvajalcev o opravljenih testih kvalitete opreme;
• predpisana potrdila o atestih;
• podpisane in potrjene garancijske liste;
• tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo strežnika;
• licence, dokumentacijo in medije za programsko opremo.

Po izvedbi storitev je prodajalec kupcu dolžan izročiti tehnično dokumentacijo s podrobno obrazložitvijo vzpostavljenega delovnega okolja.

Navedbe prodajalca, ki so v nasprotju s to pogodbo, nimajo pravnega učinka.


V.  Obvestilo o nameravani dobavi in izvedbi storitev
6. člen

Prodajalec mora kupca, o nameravani dobavi in izvedbi storitev, preko faksa, e-pošte ali pisno obvestiti vsaj 2 delovna dneva pred dobavo in izvedbo storitev. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave in izvedbe storitev ter način dobave in izvedbe storitev. Kupec mora prevzem in izvedbo storitev potrditi najkasneje v 1 delovnem dnevu po prejemu obvestila.


VI. Prevzem
7.člen

(1) Prevzem opreme in izvedene storitve se opravi s prevzemnim zapisnikom na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme, spremljajočih dodatkov in listin kot navedenih v 5. členu te pogodbe. Predpogoj za prevzem je tudi uspešna izvedba storitev ter opravljen preizkus delovanja delovnega okolja v prisotnosti skrbnika pogodbe. Uspešnost namestitve s podpisom na prevzemnem zapisniku potrdi skrbnik pogodbe s strani kupca.

(2) Prevzemni zapisnik podpišejo:
• predstavnik prodajalca;
• skrbnik pogodbe kupca.

(3) Ko je prevzemni zapisnik podpisan od obeh podpisnikov, skrbnik pogodbe kupca podpiše dobavnico. Na dobavnici morajo biti razvidne: številka pogodbe, številka naročilnice, količina in serijske številke artiklov ter njihova vrednost (po kosih) ter seznam opravljenih storitev. Z dnem podpisa dobavnice je prevzem opravljen.
 
VII. Zavrnitev prevzema
8. člen

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar bo prodajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

VIII. Garancije prodajalca
9. člen

Za vso opremo, ki je predmet te pogodbe, daje prodajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje v trajanju treh let. Garancijski rok teče od dneva podpisa dobavnice. Če je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je prodajalec dolžan izdati nov garancijski list.

V primeru okvare, ki onemogoča delovanje strežnika (kritična napaka), prodajalec v garancijskem roku zagotavlja odzivni čas štirih ur. Če popravilo kritične napake ni mogoče prej kot v petih dneh, prodajalec v roku 2 dni od kupčevega obvestila o napaki zagotovi enakovredno nadomestno opremo. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila. Prodajalec se zaveže, da bo v primeru, če se bo enaka napaka na posameznem kosu opreme ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

Po poteku garancijskega roka prodajalec še tri leta zagotavlja odzivni čas enega dneva, s tem, da za vsak posamičen poseg kupec prodajalcu povrne stroške porabljenih delovne ure ter stroške potrošnega materiala ter nadomestne strojne opreme po tržno primerljivih cenah. 

Prodajalec bo zagotavljal rezervne dele šest let od datuma dobave opreme.

V primeru neizpolnitve obveznosti iz tega člena je prodajalec dolžan kupcu povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih kupec zaradi tega utrpel.

Za licenčno programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode. Prodajalec je dolžan kriti stroške, ki so posledica nepravočasnega obvestila, da za napako odgovarja proizvajalec programske opreme.


IX. Varnost
10.člen

Za delavce prodajalca, ki sodelujejo pri izvajanju naslednjih pogodbenih del :
 vzdrževanje, dograditve in konfiguriranje opreme,
 dela, ki se opravljajo na lokacijah kupca,
 dela, kjer se prihaja v stik s kakršnimikoli podatki kupca ali drugih državnih organov veljajo naslednji pogoji:
 so državljani Republike Slovenije,
 so polnoletni,
 niso bili obsojeni za kaznivo dejanje, ki je po zakonu ovira za sklenitev delovnega razmerja v državnem organu.


11. člen

(1) Prodajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo le-ti ravnati v skladu z navodili kupca ter podpisati izjavo o zaupnosti podatkov.

(2) Prodajalec mora kupca takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe.

(3) Prodajalec je dolžan na zahtevo kupca nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

(4) Kupec ima pravico zahtevati od prodajalca vpogled v dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena te pogodbe.

(5) Za prodajalca, ki opravlja za kupca pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima kupec.

(6) Kupec lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev prodajalca zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena. Delavec mora pri takem delu imeti pri sebi ustrezno pooblastilo prodajalca, da lahko opravlja delo na lokaciji, kjer obstaja verjetnost, da bo prišel v stik z zaupnimi podatki.


X. Medsebojno obveščanje
12. člen

(1) Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do prodajalca na številko prodajalca:…………………. ali njegov e-naslov:………….., pod pogojem, da je bilo oddano s strani kupca, končnega uporabnika ali Centra za podporo uporabnikom in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo opreme. V primeru kritične okvare se kot čas prijave šteje čas telefonskega sporočila na številko prodajalca, ki je ……………………..

(2) Prodajalec lahko obvešča kupca na njegov e-naslov info(at)varuh-rs.si, v primeru kritičnih napak oziroma nujnih zadevah pa tudi na telefonsko številko: ………………


(3) Številke in naslovi za medsebojno komunikacijo se lahko zamenjajo na podlagi dogovora med kupcem in prodajalcem.

XI. Plačilni pogoji
13. člen

Prodajalec izstavi kupcu račun na podlagi dobavnice, ki jo je ob prodajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal kupec. Prodajalec računu priloži original dobavnice. Kupec je dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljeno opremo 30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega prodajalčevega računa.

XII. Pogodbena kazen
14. člen

(1) Prodajalec je v primeru zamude pri dobavi opreme, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini 0.2% od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 5%. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da kupec ni dolžan sporočiti prodajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel opremo potem, ko je prodajalec z njeno dobavo zamujal. V primeru, da prodajalec zamuja pri dobavi več kot deset (10) dni, lahko zahteva od prodajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil. Kupec lahko v tem primeru tudi razdre pogodbo.

(2) Prodajalec je v primeru zamude pri odzivnem času oziroma pri zagotavljanju nadomestne opreme dolžan kupcu plačati pogodbeno kazen v višini 0,1% od pogodbene vrednosti (prvi dan po izteku odzivnega časa – po 4-ih urah in za vsak nadaljnji dan zamude), vendar največ do 5% za posamezno zamudo.


XIII. Znižanje cene
15. člen

Če se v času zamude prodajalca zniža cena računalniške opreme, ki je predmet te pogodbe, plača kupec namesto pogodbene cene ustrezno znižano ceno.


XIV. Zamudne obresti
16. člen

V primeru zamude pri plačilu je kupec dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude ter stroške, ki so prodajalcu nastali zaradi več kot dve-odstotnega (2%) zvišanja srednjega tečaja Banke Slovenije za tujo valuto, v kateri prodajalec poravnava principalu svoje obveznosti za dobavljeno opremo.


XV. Sprememba pogodbe
 17. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati  namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

XVI. Spori
18. člen

Pogodbeni stranki spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.


XVII. Število izvodov
19. člen

Pogodba je sestavljena v petih enakovrednih izvodih, od katerih prejme prodajalec dva in kupec tri izvode.

 

 

Kraj: Ljubljana
Datum:  

Kupec:  
Republika Slovenija Varuh človekovih pravic
Bojana Kvas, generalna sekretarka varuha

Prodajalec:

----------------------------------------------------------------------------------------

PRILOGA 1

Datotečno-aplikacijski strežnik
– minimalne zahtevane karakteristike / navedite ponujene karakteristika

  1 1 x Procesor Intel Xeon  3,2 Ghz z možnostjo vgradnje dodatnega procesorja
2 Predpomnilnik L2 vsaj 2MB
3 800 MHz front-side bus Intel EM64T tehnologija
4 Pomnilnik SDRAM DIMM 2 GB (ECC tehnologija)
5 Pomnilnik nadgradljiv do najmanj 12 GB
6 2 x “on board” ali vgrajena strežniška mrežna kartica UTP hitrost 1 Gbs  (100/1000Base-Tx) z delovanjem v Full Duplex načinu in "autodetect" funkcijo, podpora IEEE 802.1Q in 802.1p VLAN standard, podpira delovanje v primarnem in redundantnem načinu v kombinaciji z dodatno kartico enakega tipa ("primary" in "standby") s samodejnim in za odjemalce neopaznim preklopom v primeru okvare, podpira združevanje vrat dveh ali več kartic v smislu povečanja prepustnosti, podprti mrežni operacijski sistemi: MS Windows 2000, Netware, Unix, Linux (kartice so lahko v dual port izvedbi)
7 PCI ali AGP grafična kartica z najmanj 8 MB pomnilnika, ki podpira ločljivost 1024x768 pri 75Hz
8 Vsaj 3 PCI-X ležišča
9 Programska podpora kontroli in upravljanju strežniških komponent
10 SLO tipkovnica, Windows združljiva s PS/2 priključkom
11 Optična ali navadna miška s PS/2 priključkom in s podlogo
12 Priključki: en RS-232 (serijski), en paralelni, najmanj dva USB, dva PS/2 -za miško in tipkovnico
13 CD/DVD pogon (najmanj 40x hitrost)
14  Disketna enota 3,5'' zmogljivosti 1,44 MB
15  SCSI RAID krmilnik, ki podpira vsaj RAID 0,1,5,10
16  3 x 146 GB SCSI disk (Ultra 320) hitrosti 10.000 rpm , konfigurirano v RAID 5
17  Vsi diski v hot-plug izvedbi (Skupaj vsaj 6 hot-plug ležišč za diske)
18 Prostostoječa (tower) izvedba ohišja
19 Redundantni napajalniki in ventilatorji
20 Dodaten enokanalni Ultra 320 SCSI krmilnik
21 Možnost priključitve zunanje SCSI tračne enote
22 Podpora s strani proizvajalca in gonilniki za sledeče operacijski sistem: Windows 2003 server
23 Zunanja tračna enota  s sledečo specifikacijo: Ultrium-2 tipa »half height« (kapaciteta 200 GB brez kompresije), priloženih 10 medijev in 1 čistilna kaseta, ustrezen pribor (kabli in terminacija) za priključitev na strežnik – scsi vmesnik
24 2x MS Windows Server 2003 R2
25 BrightStor ARCServe Backup for Windows

1.2 Seznam storitve

1 Namestitev Windows 2003 Svr (1 datotečni strežnik, 1 x RIS strežnik)
2 Namestitev AD (Active Directory) in Group Policy
3 Migracija podatkov, AD in Group Policy
4 Postavitev RIS strežnika
5 Izdelava RIS podob za vse tipe delovnih postaj na lokaciji (7 tipov del. postaj)
6 Migracija delovnih postaj na novo domeno
7 Centralna namestitev Sophos antivirusne opreme na domenski strežnik
8 Namestitev WUS (Windows Update Services)
9 Namestitev in konfiguracija programske opreme za varnostno kopiranje podatkov

 

Natisni: