Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh objavil poziv nevladnim organizacijam s področja človekovih pravic za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija

Simbolna slika televizijskega ekrana iz sedemdesetih let

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 13. januarja 2023, v Uradnem listu RS, št. 4/2023, objavil javni poziv nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin za imenovanje člana Sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS). V skladu z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109-05 – ZdavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22 - ZRTVS-1), potrjenim na zakonodajnem referendumu, 27. novembra 2022, bo namreč v novem Svetu tudi član, ki ga imenuje varuh človekovih pravic. Glede na žreb, ki ga je 4. januarja 2023 opravila predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar, bo mandat člana iz vrst nevladnih organizacij s področja varstva človekovih pravic trajal štiri leta. Rok za posredovanje predlogov varuhu je ponedeljek, 30. januar 2023, do 15. ure.

Kot izhaja iz ZRTVS-1 morda predlagatelj k obrazložitvi predloga priložiti dokazilo o pridobitvi statusa nevladne organizacije ter dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa nevladne organizacije o kandidatu, ki ga predlaga v imenovanje. Pogoj za imenovanje je najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje. Kandidat mora imeti še najmanj deset let strokovnih delovnih izkušenj, visoko osebno integriteto, moralni ugled in slovensko državljanstvo. Prav tako je pogoj, da je pripravljen in zmožen s svojim znanjem, ugledom oz. dosežki na področju varovanja človekovih pravic in svoboščin prispevati k dobremu delovanju in ugledu javne radiotelevizije, tako v Sloveniji kot v tujini.

Zahteva se še predložitev izjave predlaganega kandidata o nečlanstvu v politični stranki na državni, regionalni ali občinski ravni ter izjava o tem, da ni zasedal določenih, v javnem pozivu opredeljenih položajev. 

Predlagatelj mora predložiti tudi izjavo, da kandidat ni zaposlen na RTV Slovenija, da z njo poslovno ne sodeluje ter da ne kandidira za člana finančnega odbora. Prav tako ne sme biti ožji družinski član vodilnih delavcev RTV Slovenija in organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija.

Drugi zahtevani pogoji in izjave, ki jih mora vsebovati predlog kandidature, so objavljeni na spletni strani Varuha človekovih pravic in v Uradnem listu Republike Slovenije. Varuh človekovih pravic bo obravnaval vse predloge, ki bodo z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili prispeli na naslov Varuha človekovih pravic RS (Dunajska cesta 56, Ljubljana) ali na elektronski naslov info(at)varuh-rs.si, najpozneje do ponedeljka, 30. januarja 2023, do 15. ure.

Ob tem pa se varuh človekovih pravic Peter Svetina še pridružuje pozivu predsednice republike ter poziva Vlado Republike Slovenije in zakonodajalca, naj se funkciji varuha človekovih pravic v prihodnje z zakoni ali drugimi predpisi ne nalaga pristojnosti, ki jih ne določa Ustava RS.


Objava v Uradnem listu RS, št. 4/2023

JAVNI POZIV nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin za imenovanja člana Sveta RTV Slovenija

Natisni: